Navigácia

2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Správa o hospodárení

2015

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A PLNENI ROZPOČTU  ZŠ KUDLOVSKÁ   za rok 2015.

 

Základná charakteristika ZŠ - na ekonomické účely:

 

     Výmera celkového priestoru na vykurovanie predstavuje 10 688 m3 - vrátane školského bytu, spojovacej chodby a telocvične.

     Od roku 2008 je do všetkých priestorov základnej školy (vrátane školskej jedálne a školského bytu) dodávaná tepelná energia spoločnosťou HES, spol. s r. o., Chemlonská 1, Humenné.

     Hlavným energetickým zdrojom na zabezpečenie celkovej prevádzky školy

je elektrická  energia, dodávaná prostredníctvom spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska  18,  Piešťany. Plyn sa v základnej škole nepoužíva.

     Dodávka vody je  zabezpečovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice prostredníctvom vodovodného  potrubia, ktoré je v užívaní od vzniku školy (1977). Toto potrubie je bez  rozsiahlejších opráv, či rekonštrukcie,  preto spôsobuje aj  pomerne časté  poruchy a straty vody.

     V rozpočtovom kalendárnom roku 2015  základnú školu  navštevovalo cca 330 žiakov, zaradených do  16 tried.

     Na škole je 13 odborných učební, veľká a  malá  telocvičňa, knižnica,  relax centrum, ktoré môžu využívať nielen žiaci a zamestnanci našej školy, ale aj cudzí nájomníci a návštevníci školy.

     ZŠ  v roku 2015 pokračovala v týchto projektoch:

- Comenius – školské partnerstvá –  ukončený  31. 07. 2015.

- Zelená škola – 3. rok realizácie projektu – po 2. roku škola získala titul „Zelená

                           škola“

- Správaj sa normálne – projekt realizovaný Policajným zborom SR.

- NUCEM – zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického

                   testovania.

- PRINED – projekt ukončený 30. 11. 2015

- Aktivizujúce metódy výchovy  - zapojené vychovávateľky ŠKD.

     V šk. rok 2015/2016 sa základná škola zaregistrovala do týchto projektov:

- Digitálne učivo na dosah

- Moja familia

     Vyučovanie cudzích jazykov na škole je nasledovné:

- anglický jazyk : 312 žiakov z toho 121  žiakov na 1. stupni a 191 žiakov na 2.    

  stupni

- nemecký jazyk: 89 žiakov z toho 4  žiaci na 1. stupni a 85 žiakov na 2. stupni

- ruský jazyk: 81 žiakov na 2. stupni.

     ZŠ prenajíma obidve telocvične a dve garáže. Aj týmto  prenájmom si zabezpečuje vlastné príjmy.

     Do augusta 2015 bola v priestoroch našej základnej školy Základná škola s MŠ internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským Humenné. Táto škola sa podieľala na nákladoch školy, spojených s tepelnou a elektrickou energiou a na nákladoch spojených so spotrebou vody (refundácia nákladov). Zamestnanci a žiaci spomínanej školy sa stravovali v školskej jedálni našej základnej školy. Prispeli tým k zvýšeniu príjmov našej školy (vecná réžia). 

     Súčasťou školy je aj Školský klub detí s počtom troch  oddelení, ktorý v roku 2015 v priemere navštevovalo 100 žiakov. 

     Stravovanie žiakov a zamestnancov  je zabezpečované prostredníctvom vlastnej školskej jedálne, ktorá poskytovala  stravovanie pre cca  308 stravníkov.

     Výchovno – vzdelávací proces a ostatnú prevádzku školy zabezpečovalo:

-  pedagogických zamestnancov – učiteľov /vrát. katech./                   26     

-  pedagogických zamestnancov – vychovávateľov                               3

-  správnych zamestnancov                                                                    8

-  správnych zamestnancov ŠJ /vrátane vedúcej/                                  5

- zamestnanci v rámci projektu PRINED                                                6

- asistenti učiteľa                                                                                     3

 Celkom -  zamestnancov :                                                                    51

     Oproti  predchádzajúcemu školskému roku na  škole došlo k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov.

     Nízky počet  žiakov, najmä v triedach ročníkov  1.- 4.,v porovnaní s koeficientom pri prideľovaní finančných prostriedkov na  žiaka, vytváral  napätie vo financovaní  ZŠ počas celého účtovného obdobia.           

P R Í J M Y:

      Za rok 2015 predstavovali celkové vlastné príjmy ZŠ čiastku   36 545 Eur,

o ktoré ZŠ mohla  upraviť čerpanie rozpočtu v jeho  výdavkovej časti , oproti dotácii určenej zriaďovateľom -  a to  na originálne, ale  aj na prenesené kompetencie.

 

Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2015 v EUR:

Druh  príjmu                                                                                     Skutoč.

-  z prenajatých budov, objektov                                                           4 513

- z predaja tovarov a služieb ZŠ + ŠJ                                                   1 279

- za školné  ŠKD                                                                                   6 048

- tuzemské bežné transfery                                                                 20 189

- dobropisy                                                                                             4 477

- z náhrad poistného plnenia – poistná udalosť                                         39

Spolu:                                                                                                 36 545 EUR

 

     Z prehľadu plnenia vlastných  príjmov za rok 2015 je zrejme, že tieto nám  v značnej miere pomohli  preklenúť počiatočné obavy riaditeľstva školy o vážnom nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie celkového financovania školy.

 

Prehľad o čerpaní  výdavkov  k 31.12.2015:

 

            Prehľad o čerpaní výdavkov   za  rok 2015  poskytujú príslušné účtovné zostavy o plnení rozpočtu, ktoré od ÚJ požaduje zriaďovateľ, mestské zastupiteľstvo a určuje zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve - v znení neskorších predpisov.

Všetky  požadované účtovné zostavy ÚJ odovzdala príslušným subjektom.

Stručný prehľad o plnení  výdajovej časti rozpočtu .

 

VÝDAVKY – NÁKLADY    - čerpanie: - k 31.12.2015

C e l k o m:                                                                                  688 389 EUR

Z toho:  - vlastné príjmy                                                                  36 545 EUR  

             - dotácia  od zriaďovateľa a zo ŠR                                  651 844 EUR

               /spolu na prenesené a originál. kompetencie/

PREHĽAD O ČERPANÍ VÝDAVAVKOV  PODĽA KOMPETENCII

Prenesené kompetencie – Z Š:

         

     Prenesené kompetencie predstavujú výdavky a potreby základnej školy a sú financované z rozpočtu MŠ SR, ktoré ZŠ dostáva formou mesačných dotácií, prostredníctvom zriaďovateľa.

     Celkové výdavky  ZŠ predstavovali  celkom  čiastku  603 567 EUR.

     Okrem platov zamestnancov , odvodov do poisťovní a všetkých ostatných výdavkov na tovary a služby, zahrňujú aj výdavky za vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výdavky určené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a niektoré ďalšie, účelovo viazané výdavky, na ktoré boli ZŠ poukázané  finančné prostriedky, nad pôvodný schválený rozpočet

( projekt PRINED a asistenti učiteľa).

      Podstatná časť týchto finančných prostriedkov bola vyčerpaná na mzdy a odvody pre  zamestnancov školy, na  energie, vodu a ostatné režijné náklady školy. 

Podľa jednotlivých  kategórií bolo čerpanie výdavkov  na prenesené kompetencie nasledovné:       

61 – hrubé mzdy zamestnancov ZŠ/vrátane vz.pouk./       382 804  EUR

62 -  odvody poisťovniam                                                   134 449  EUR

63 -  tovary a služby spolu                                                   78 734  EUR

         Z toho:

631 - Cestovné náhrady- sl.cesty zamestnanci                       280 EUR

632 -  Energie, vodné-stočné, poštové služby                    40 128 EUR

633 -  Inter.vybav., materiál.náklady, UP a ost.mat.           13 025 EUR

635 - Údržba- budova,stroje, prístroje,UP                             2 332 EUR

637 - Školenia, všeob.služby,poplatky TB a NÚP

          Strava zamestnanci, tvorba SF, atd.                         22 969 EUR    

64 -  transféry jednotlivcom                                                    7 580 EUR

        (odstupné, dopravné - žiaci, nemocenské dávky)

Originálne kompetencie – ŠKD:

 

     Na výdavky ŠKD sme v roku 2015 použili celkom  34 540 Eur – z dotácie od zriaďovateľa a z vlastných príjmov. 

     Pedagogickí  zamestnanci ŠKD boli aj v roku 2015 zamestnaní na krátené  pracovné úväzky z 27 hodín/týždeň (100%) na 24 hodín/týždeň (88,89%)

     V ŠKD  boli podľa jednotlivých kategórií čerpané finančné prostriedky nasledovne:

61 - na  mzdy a platy zamestnancov                                              22 961  EUR

62 - na odvody poisťovniam a NÚP                                                  8 079  EUR

63 - na ostatné výdavky a služby                                                      3 465  EUR

        Z toho:

632 - Energie, vodné,stočné                                                              2 228 EUR

633 – Všeobecný materiál,UP                                                              523 EUR

637 – Strava zam,prídel do SF                                                             714 EUR

64 – Transfery jednotlivcom (nemocenské dávky)                                  35 EUR

    Celá prevádzka (tovary, služby a transfery) ŠKD vo výške 3 500 EUR bola financovaná z vlastných príjmov.

 

Originálne kompetencie – Školská  jedáleň:

 

      Okrem žiakov a zamestnancov ZŠ Kudlovská sa v ŠJ stravovali aj žiaci a zamestnanci ZŠ internátna ( do 30. 06. 2015), cudzí stravníci - jedná sa o zamestnancov základnej umeleckej školy a bývalých zamestnancov ZŠ a stravníci na Senior kartu. V roku 2015 sa v ŠJ vydalo celkom 48 488 obedov. Z tohto počtu bolo pre žiakov ZŠ Kudlovská  vydaných 42 696 obedov  (88,05% z celkového počtu vydaných obedov) a pre žiakov ZŠ internátna 3 592 obedov (7,41%  z celkového počtu vydaných obedov). Z celkového počtu žiakov oboch škôl sa v školskej jedálni stravuje cca 246 žiakov. ŠJ bola aj v roku 2015 bola zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko, ktoré realizuje vo vlastnej réžií.

     V ŠJ boli celkové  výdavky za rok 2015 vo výške 49 386 EUR.

Podľa jednotlivých účtovných položiek bolo financovanie a čerpanie nasledovné:

61   mzdy a platy zamestnancov                                                  24 497 EUR

62   odvody poisťovniam a NÚP                                                     8 536 EUR

63   ostatné tovary a služby                                                          16 294 EUR

         Z toho:

631   Cestovné náhrady                                                                       28 EUR

632   Energie,vodné,stočné,poštové služby                                   5 541 EUR

633  Všeob.mat.prac.odevy,nehmot.majetok                                     310 EUR

635   Údržba a opravy                                                                      7 134 EUR

637   Všeob.služby,strava,SF,poplatky TB                                       3 281 EUR

64     Transfery - nemocenské dávky                                                     59 EUR

 

     Prevádzka ŠJ (tovary, služby, transfery) bola v roku 2015 financovaná z vlastných príjmov vo výške 16 353 EUR.

 

      Na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ÚJ použila 896 EUR. Tieto učebné pomôcky boli zakúpené  2-krát ročne (dotácia z úradu práce prostredníctvom zriaďovateľa).

 

Záverečné zdôvodnenie

 

     V roku 2015 hospodárila ZŠ Kudlovská  s celkovou sumou  688 389 EUR. Rozpočtované vlastné príjmy prekročila o 13 945 EUR .   

     V priebehu roka sme nenakupovali a nezabezpečovali takmer žiadne tovary a služby, okrem základných a najnutnejších nákladov na energie, režijné výdavky a najnutnejšiu prevádzku školy.    

      Vyššie výdavky sme mali až v priebehu mesiaca december 2015, kedy zriaďovateľ rozpustil zadržiavanú finančnú rezervu  na  prenesené kompetencie a dosiahli sme vlastné príjmy vyššie ako boli rozpočtované ( o 13 945 EUR).

     Vďaka dosiahnutým vlastným príjmom sme zrekonštruovali priestor ŠJ – výmena výdajových okien, výmena dvoch dverí a vystierkovanie a vymaľovanie ŠJ.

Dokúpili  sme učebné pomôcky do kabinetu matematiky - 194,70 EUR,  biológie – 64,90 EUR, knižnice(regály) -128 EUR, cudzích jazykov – 110,16 EUR, fyziky – 358,46 EUR, výpočtovej techniky – 719 EUR, telesnej výchovy – 2301,01 EUR, ŠKD (koberce) – 170,69 EUR a výučbové softvéry – 1280,70 EUR .

     V mene žiakov našej školy vyjadrujeme zriaďovateľovi poďakovanie.

     Do roku 2015  prešla  ÚJ  so záväzkami v celkovej výške  5 446,88 €. Jedná sa o tieto neuhradené faktúry:

- faktúra  za T–com služby vo výške   55,10 EUR za obdobie 12/2015.

- vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2015  vo výške 447,56 EUR od MAGNA  ENERGIA a. s., Piešťany. 

- virtuálna knižnica poplatok za 12/2015 vo výške 16,56 EUR

- faktúra od HES, s.r.o. – teplo 12/2015 vo výške 4 927,66 EUR

     Neuhradené záväzky sú krátkodobé, ktoré   ZŠ uhradila v januári 2016. 

 

     Na  účtoch  pohľadávok  eviduje  ZŠ k 31.12. 2015 pohľadávku vo výške 524,13EUR voči p. Ľubici Hrehorovej – prenájom bufetu za rok 2012 vo výške 524,13 EUR. Na túto pohľadávku sa voči dlžníkovi začalo v 09/2014 exekučné konanie, ktoré zatiaľ nebolo uskutočnené.

 

     V závere chceme poznamenať, že aj napriek ťažkému ekonomickému obdobiu  v celej spoločnosti a stále sa znižujúcemu počtu žiakov sa nám podarilo v rozpočtovom roku 2015 zabezpečiť všetky dôležité potreby školy.

       Zodpovedne sme  sa snažili plniť aj ostatné úlohy na ekonomickom úseku, pri plnení rozpočtu a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov v priebehu celého roka 2015.

Poznámka:  Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov   a dodávateľov  tovarov a služieb poskytujú zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sú uverejňované v priebehu účtovného obdobia – na webovej stránke školy.                                  

 

                                                                                            Schválila:

Humenné, 09. 03. 2016                                                  RNDr. Anna  Kissová

                                                                                             riaditeľka školy

Vyhotovila:

Mgr. Gabriela Majerníková                                                                          

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria