Navigácia

2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Správa o hospodárení

2012

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A PLNENI ROZPOČTU  ZŠ KUDLOVSKÁ   za rok

rok  2012.

Základná charakteristika ZŠ - na ekonomické účely:

 

     Výmera vykurovacej plochy : 10.688 m3 - vrátane školského bytu, spojova-

cej chodby a telocvične.

     Od roku 2008 cez VST ZŠ nie je dodávané teplo iným odberateľom, takže

cez VST  sú dodávané tepelné energie od spoločnosti HES, s.r.o. Humenné  - len pre potreby školy, školskej jedálne a školského bytu .

     Hlavným energetickým zdrojom na zabezpečenie celkovej prevádzky školy

je elektrická  energia, dodávaná prostredníctvom Vsl. energetiky Košice. Plyn sa nepoužíva.

     Dodávka vody je naďalej zabezpečovaná Vsl. vodárenskou spoločnosťou, prostredníctvom vodovodného  potrubia, ktoré je v užívaní od založenia školy, bez rozsiahlejších opráv, či rekonštrukcie - preto spôsobuje aj  pomerne časté  poruchy.

     V rozpočtovom - kalendárnom roku 2012, školu navštevovalo cca  375 žiakov, zaradených do  18 tried.

     Na škole je 13 odborných učební, veľká a  malá  telocvičňa, knižnica,  relax centrum, ktoré môžu využívať nielen žiaci a zamestnanci našej školy, ale aj cudzí nájomníci a návštevníci školy.

     ZŠ sa v roku 2012 prihlásila do týchto projektov:

- Nadácia SPP: Krúť sa krúť školský kruh – tento projekt neuspel

- Comenius – školské partnerstvá – podaná prihláška, zatiaľ sa tento projekt 

                       nerealizuje

- Zelená škola – projekt prebieha.

     Vyučovanie cudzích jazykov na škole je nasledovné:

- anglický jazyk : 370 žiakov z toho 129 žiakov na 1. stupni a 241 žiakov na 2. stupni,

- nemecký jazyk: 74 žiakov na 2. stupni,

- ruský jazyk: 127 žiakov na 2. stupni.

     ZŠ prenajíma hlavne priestory telocviční, 2 garáži, 1 učebňu, týmto prenájmom si zabezpečuje vlastné príjmy.

     Súčasťou školy je aj Školský klub detí s počtom troch  oddelení, ktorý v roku 2012 v priemere navštevovalo  102 žiakov. 

     Stravovanie žiakov a zamestnancov  je zabezpečované prostredníctvom vlastnej školskej jedálne, ktorá poskytovala  stravovanie pre cca  270 stravníkov.

     Výchovno – vzdelávací proces a ostatnú prevádzku školy zabezpečovalo:

-  pedagogických zamestnancov – učiteľov /vrát. katech./                   29

-  pedagogických zamestnancov – vychovávateľov                               3

-  správnych zamestnancov                                                                    8

-  správnych zamestnancov ŠJ /vrátane vedúcej/                                  5

                        Celkom -  zamestnancov :                                     45

     Oproti  predchádzajúcemu školskému roku na  škole došlo k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov  o 2 učiteľky a 2 vychovávateľky z dôvodu nižšieho  počtu  žiakov.

     Nízky počet  žiakov, najmä v triedach ročníkov  1.- 4.,v porovnaní s koeficientom pri prideľovaní finančných prostriedkov na  žiaka, vytváral  napätie vo financovaní  ZŠ počas celého účtovného obdobia.           

 

P R I J M Y:

      Za rok 2012 predstavovali celkové vlastné príjmy ZŠ čiastku   29.899 Eur,

o ktoré ZŠ mohla  upraviť čerpanie rozpočtu v jeho  výdajovej časti , oproti dotácii určenej zriaďovateľom -  a to  na originálne, ale  aj na prenesené kompetencie.

 

Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2012:

Druh  príjmu                                                                                     Skutoč.

-  z prenajatých budov, objektov                                                           4 528

- z predaja tovarov a služieb ZŠ + ŠJ                                                   2 993

- za – školné  ŠKD                                                                                5 282

- za stravné – zamestnanci                                                                 11 205

- úroky  z P/BÚ + dobropisy                                                                  4 114      

- náhrady z poistného plnenia                                                               1 077

- poplatky a platby za prebytočný hnuteľný majetok                                700

                                   Spolu:                                                                  29.899

     Z prehľadu plnenia vlastných  príjmov za rok 2012 je zrejme, že tieto nám  v značnej miere pomohli  preklenúť počiatočné obavy riaditeľstva školy o vážnom nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie celkového financovania školy.

      

Prehľad o čerpaní  výdavkov  k 31.12.2012:

 

            Prehľad o čerpaní výdavkov   za  rok 2012  poskytujú príslušné účtovné zostavy o plnení rozpočtu, ktoré od ÚJ požaduje zriaďovateľ, mestské zastupiteľstvo a určuje zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve - v znení neskorších predpisov.

Všetky  požadované účtovné zostavy ÚJ odovzdala príslušným subjektom.

Stručný prehľad o plnení  výdajovej časti rozpočtu .

 

VÝDAVKY – NÁKLADY    - čerpanie: - k 31.12.2012

C e l k o m:                                                                                  619 692 Eur

Z toho:  - vlastné príjmy                                                                 29.899   

             - dotácia  od zriaďovateľa a zo ŠR                                 589 793

               /spolu na prenesené a originál.kompetencie/

 

PREHĽAD O ČERPANÍ VÝDAVAVKOV  PODĽA KOMPETENCII:

Prenesené kompetencie – Z Š:

          

     Prenesené kompetencie predstavujú výdavky a potreby základnej školy a sú financované z rozpočtu MŠ SR, ktoré ZŠ dostáva formou dotácií, prostredníctvom zriaďovateľa.

     Celkové výdavky  ZŠ predstavovali  celkom  čiastku  528 249 Eur.

Okrem platov zamestnancov , odvodov do poisťovní a všetkých ostatných výdavkov na tovary a služby, zahrňujú aj výdavky za vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výdavky určené pre deti zo sociálne

znevýhodneného prostredia a niektoré ďalšie, účelovo viazané výdavky, na ktoré boli ZŠ poukázané  finančné prostriedky, nad pôvodný schválený rozpočet.

      Podstatná časť týchto finančných prostriedkov bola vyčerpaná na mzdy a odvody za zamestnancov školy, na  energie, vodu a ostatné režijné náklady školy. 

Podľa jednotlivých  kategórií bolo čerpanie výdavkov  na prenesené kompetencie nasledovné:       

61 – hrubé mzdy zamestnancov ZŠ/vrátane vz.pouk./       301 422  EUR

62 -  odvody poisťovniam                                                    106 360  EUR

63 -  tovary a služby spolu                                                   110 657 EUR

         Z toho:

631 - Cestovné náhrady- sl.cesty zamestnanci                         260

632 -  Energie, vodné-stočné, poštové služby                      70 821

633 -  Inter.vybav., materiál.náklady, UP a ost.mat.              13 662

635 - Údržba- budova,stroje, prístroje,UP                              11 209

637 - Školenia, všeob.služby,poplatky TB a NÚP

          Strava zamestnanci, tvorba SF, atd.                           14. 705     

64 -  transféry jednotlivcom                                                      9 810

        / odstupné, odchodné,cestovné-žiaci, ND/

      V roku 2012 neboli našej  UJ poskytnuté žiadne finančné prostriedky na  kapitálové výdavky.

 

Originálne kompetencie – ŠKD:

 

     Na výdavky ŠKD sme v roku 2012 použili celkom  46 368 Eur – z dotácie od zriaďovateľa a z vlastných príjmov.

     V ŠKD  boli podľa jednotlivých kategórií čerpané finančné prostriedky nasledovne:

61 - na  mzdy a platy zamestnancov                                              29 299  Eur

62 - na odvody poisťovniam a NÚP                                               10 981

63 - na ostatné výdavky a služby                                                    3 914

         Z toho:

632 - Energie, vodné,stočné                                                            2 951

633 – Všeobecný materiál,UP                                                               56

637 – Strava zam,prídel do SF                                                            907

64 -  odstupné                                                                                   2 174                                                                 

 

Originálne kompetencie – Školská  jedáleň:

 

      Okrem žiakov a zamestnancov ZŠ sa v ŠJ stravujú aj cudzí stravníci , jedná sa o zamestnancov základnej umeleckej školy a bývalých zamestnancov ZŠ. V roku 2012 sa v ŠJ vydalo celkom 48 666 obedov. Z tohto počtu bolo pre žiakov školy vydaných 41 691 obedov. Z celkového počtu žiakov sa v školskej jedálni stravuje cca 55% žiakov. ŠJ aj v roku 2012 bola zapojená do programov  Školské ovocie a Mliečný program – automat spoločnosti RAJO, a.s.

     V ŠJ boli celkové  výdavky za rok 2012 vo výške 44.079 Eur.

Podľa jednotlivých účtovných položiek bolo financovanie a čerpanie nasledovné:

61 – mzdy a platy zamestnancov                                                  24 502 Eur

62 – odvody poisťovniam a NÚP                                                     8.612

63 -  ostatné tovary a služby                                                          10 786

         Z toho:

631_ Cestovné náhrady                                                                       11

632 – Energie,vodné,stočné,poštové služby                                   5 081

633-  Všeob.mat.prac.odevy,nehmot.majetok                                 1.675

635-  Údržba a opravy                                                                     1.062

637-  Všeob.služby,strava,SF,poplatky TB                                      4 019 

64 -  odchodné a nemoc. dávky                                                         179

Podrobnejšie čerpanie podľa položiek v zostave čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2012.

 

Záverečné zdôvodnenie

     V roku 2012 hospodárila ZŠ Kudlovská  s celkovou sumou  619 692 Eur, čo je v porovnaní s rokom 2011 (610 852EUR) o 8 840EUR viac vďaka prekročeniu rozpočtovaných vlastných príjmov.  

     Do septembra 2012 prebiehala rekonštrukcia školy. V súvislosti s touto rekonštrukciou sme mali zvýšené výdavky hlavne na tepelnú energiu, elektrickú energiu a zvýšenú spotrebu vody.   

     V priebehu roka sme nenakupovali a nezabezpečovali takmer žiadne náklady,

tovary a služby, okrem základných a najnutnejších nákladov na energie, režijné výdavky a najnutnejšiu prevádzku školy.     

      Vyššie výdavky sme mali až v priebehu mesiaca december 2012, kedy zriaďovateľ rozpustil zadržiavanú finančnú rezervu  na  prenesené kompetencie a dosiahli sme vlastné príjmy vyššie ako boli rozpočtované.

     Týmto rozhodnutím zriaďovateľa  a zvýšenými vlastnými príjmami oproti rozpočtovaným sa nám podarilo vybaviť 4 triedy novým školským nábytkom, opraviť podlahy v dvoch kanceláriách, štyroch triedach a jednej chodbe, zakúpili sme DHM – interaktívnu tabuľu, vizualizer a dataprojektor.

     Za to vyjadrujeme zriaďovateľovi úprimné poďakovanie predovšetkým v mene žiakov našej školy.

     Do roku 2012  prešla  ÚJ  so záväzkami v celkovej výške  753,83,- €. Jedná sa o tieto neuhradené faktúry:

- faktúra  za T – Com služby vo výške 66,34EUR, ktorú sme  nemohli vyrovnať do konca účtovného obdobia, nakoľko ju  ZŠ obdržala až  začiatkom roka 2013  / po uzatvorení účtovného obdobia - nutný nulový účet /

- vyúčtovanie elektrickej energie – nedoplatok vo výške 687,49 EUR od Vsl. Energetických závodov.   Neuhradené záväzky sú krátkodobé, ktoré   ZŠ uhradila v januári 2013. 

     Na  účtoch  pohľadávok  eviduje  ZŠ k 31.12.2011 tieto  pohľadávky:

       -   voči poisťovni Kooperatíva, a.s. za úraz žiačky školy vo výške  1 379,85,- €,  

       -   voči tanečnej škole GRÁCIA – prenájom telocvične za rok 2012 vo výške

           276,-EUR,

       - voči p. Ľubici Hrehorovej – prenájom bufetu za rok 2012 vo výške 871,56 EUR.

     V závere chceme poznamenať, že aj napriek ťažkému ekonomickému obdobiu  v celej spoločnosti,  znižovaniu  miestnych daní, trvajúcej hospodárskej kríze, ale  aj nižšiemu  počtu žiakov sa nám podarilo v rozpočtovom roku 2012 zabezpečiť všetky dôležité potreby školy.

        Zodpovedne sme  sa snažili plniť aj ostatné úlohy na ekonomickom úseku, pri plnení rozpočtu a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov v priebehu celého roka 2012.

Poznámka:  Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov   a dodávateľov  

                     tovarov a služieb poskytujú zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sú 

                     uverejňované v priebehu účtovného obdobia – na webovej stránke  

                     školy.

 

 

                                                            

Vyhotovila: G. Majerníková                                                     Schválila:

                    hosp. ZŠ                                                              Anna  K I S S O V Á

Humenné  28. 02. 2013                                                           riaditeľka školy

 

 

     

Správa o hospodárení a plnení rozpočtu  ZŚ  KUDLOVSKÁ

                                          za  I. polrok   2012

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Úvodom: 

        V prvom polroku  kalendárneho  roka 2012 - / 2.polrok školského roka 2011/12/  nedošlo na škole k žiadnym podstatným zmenám  v základnej charakteristike školy na ekonomické účely, ktorá je obsahom správy o hospodárení a plnení rozpočtu  za kalendárny rok  2011.

       Výchovno-vzdelávací proces  zabezpečoval  ten istý počet učiteľov, školu

navštevoval  v podstate  ten istý počet žiakov, ŠKD pracoval  v 5 oddeleniach,

taktiež s pokračujúcim počtom žiakov, ako v prvom polroku škol. roka 2011/2012.

Takmer sa nezmenil ani počet stravníkov v školskej jedálni ZŠ.

       Preto sa v správe o hospodárení za 1. polrok 2012  zameriavame  predovšetkým  na číselné vyjadrenie hospodárenia a plnenia rozpočtu, so stručným komentárom.

 

P R Í J M Y:     

       Za  1. polrok 2012 predstavovali celkové vlastné príjmy ZŠ čiastku         €,

 ktoré môže ZŠ využiť na  financovanie niektorých výdajov - naviac, oproti dotácii  pridelenej zriaďovateľom – na originálne kompetencie a MŠ SR – na prenesené kompetencie.

 

Prehľad o plnení príjmov:

Druh  príjmu                                           Uprav.rozp.        Skutoč.           %

-  z prenajatých budov, objektov             4.800             

-  z predaja tovarov a služieb                  3.800         

-  za školné  ŠKD                                    5.000                

- za stravné zamestnanci + ostatní         8.000               

- úroky, dobropisy                                                           

- granty-sponzorské                                                         

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          Spolu:         21.600              

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                      -   2   -

Celkové príjmy v porovnaní s upraveným rozpočtom plní ZŠ  k 30.06.2012

na 76,47 %, takže je predpoklad prekročenia  vlastných príjmov za rok 2012, aj napriek tomu, že sme oproti roku 2011 zvýšili  rozpočtované príjmy o čiastku

600 € .

 

Prehľad o čerpaní výdavkov k 30.06.2012

 

       Prehľad o čerpaní výdavkov za 1. polrok 2012  poskytujú príslušné účtovné

zostavy o plnení rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov – prenesené a originálne kompetencie. Stanovené účtovné zostavy odovzdáva účtovná jednotka zriaďovateľovi – zostavy viď príloha.

 

Stručný prehľad o čerpaní rozpočtu podľa hlavných položiek:

Prenesené kompetencie:

 

Názov  položky                          Uprav.rozp.              Skutoč.              % plnenia

 

61 -   Platy, vrátane odmien          267.358               121.510                45,45

62 -   Odvody poisťovniam              94.110                 42.859                45,54

63 -   Tovary a služby – spolu         93.314                 46.439                49,77

64 -   Bežné transféry                        7.424                   3.724                50,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

          Spolu:                                 462.206               214.532                 46,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

      Poznamenávame, že v skutočnom čerpaní výdavkov k 30.06.2012, nie sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody, ale aj ostatné režijné náklady za mesiac jún 2012, takže  skutočné polročné čerpanie / účtované v 07/2012/  bude o cca 8 – 9 %

vyššie, ako uvádzame v hore uvedenom prehľade.

     To ukazuje, že v tomto roku  pravdepodobne  nepokryjeme všetky nutné výdavky z poskytnutej dotácie z MŠ SR.  Hlavne  výdavky na mzdy, za mesiac december 2012, bude potrebné doriešiť so zriaďovateľom.

 

 

                                                        -   3   -    

Originálne kompetencie:

ŠKD:                                               Rozp.              Skutoč.                 %

61 -  Platy – celkom                      32.302              13.071                40,46

62 -  Odvody – celkom                 10.850                 4.625                42,63

63 -  Tovary a služby – celkom      5.800                 3.937                67,88

64 -  Transféry – ND                         200                    0                       0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

        S p o l u :                              49.152               21.633                44.01

                        

           V ŠKD  budú  pridelené finančné prostriedky  na rok 2011 postačovať

na  financovanie  najnutnejších nákladov, pričom  čerpanie miezd  sa predpokladá bez  akýchkoľvek odmien.

 

Školská jedáleň:                      Rozp.                     Skut.                     %

 

61  -   Platy - spolu                    25.492                    9.612                   37,70

62  -   Odvody – celkom              8.725                    3.424                   39,24

63  -   Tovary a služby              10.819                    5.458                    50,46

64 -    Transféry-jednotl.                 300                        63                    20,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                

                 Spolu :                     45.336                 18.557                     40,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Ako ukazuje prehľad, najlepšie plnenie rozpočtu k  30.06.2011 vykazujeme v ŠJ.

Aj po pripočítaní  mzdových nákladov za jún, budú nám postačovať rozpočtované finančné prostriedky na rok 2011 aj v 2.polroku.

 

Záver:

       Predovšetkým z dôvodu stále klesajúceho počtu  žiakov  a na to naväzujúceho

 znižovania rozpočtu  ZŠ  zo strany  ministerstva školstva, sa  v tomto  roku už dostávame do finančných problémov. Je preto potrebné uvedený  stav doriešiť v spolupráci so zriaďovateľom.

 

Prílohy: / podrobnejšie /

Čerpanie rozpočtu – triedenie podľa SU, AU  k 30.06.2011     

 

 

                                                                              RNDr. Anna  KISSOVÁ

                                                                                         riad. školy

 

Humenné 09.08.2011

Vyhotovila:  Sklenčárová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria