Navigácia

Moderné vzdelávanie Informácie o projekte Ciele projektu Aktivity projektu Dotazník Fotoalbum

Moderne a zaujímavo

Informácie o projekte

                                                                

 

Informácie o projekte

 

Názov projektu:    MODERNE A ZAUJÍMAVO

 

inovácia školského vzdelávacieho programu

 

na ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská v prírodovedných predmetoch

 

Kód ITMS Projektu: 26110130198

 

Miesto realizácie: ZŠ SNP 1 Humenné, ZŠ Kudlovská 11 Humenné

 

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO

 

Operačný program: Vzdelávanie

 

Spolufinancovaný: Európsky sociálny fond

 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej

 prípravy

 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku:

 

MŠ SR (RO) prostredníctvom agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy Európskej únie

 

Prijímateľ projektu:mesto Humenné

 

 Spolufinancovanie projektu je v nasledujúcej štruktúre:

 

85 %štrukturálne fondy EÚ – Európsky sociálny fond

 10 %štátny rozpočet SR

 5 %prijímateľ mesto Humenné – vlastné zdroje

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria