Navigácia

Moderné vzdelávanie Informácie o projekte Ciele projektu Aktivity projektu Dotazník Fotoalbum

Moderne a zaujímavo

Dotazník

 


 


 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KUDLOVSKÁ 11 HUMENNÉ

 


 


 

  


 

D O T A Z N Í K


 


 

zmapovanie súčasného stavu a zistenie potrieb pedagógov pri inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ Kudlovská 11 Humenné


 


 


 


 


 

Kód ITMS projektu: 26110130198

Názov projektu: "Moderne a zaujímavo (inovácia školského vzdelávacieho programu na ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská) v prírodovedných predmetoch"

 


 


 


 

Február 2010

 

Kolegyne, kolegovia,


 

Prosím vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou projektu „Moderne a zaujímavo“ (inovácia školského vzdelávacieho programu na ZŠ SNP a ZŠ KUDLOVSKÁ v prírodovedných predmetoch).

Vyplnením dotazníka nám pomôžete zmapovať súčasný stav a zistiť vaše potreby pri inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ Kudlovská 11 Humenné.

Dotazník je anonymný. Prosím o jeho seriózne vyplnenie, pretože získané údaje budú podkladom pre tvorbu inovatívnych pedagogických materiálov, didaktických pomôcok, ďalšieho vzdelávania pedagógov a celkovo k tvorbe inovovaného školského vzdelávacieho programu na ZŠ Kudlovská.

Za pochopenie a vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Mgr. Darina Šutová

ZŠ Kudlovská 11

Humenné

 

Počet rokov pedagogickej praxe...............


 

 1. Je potrebné, podľa Vás , pôvodný vzdelávací program inovovať?

 1. Áno

 2. Nie

 3. Neviem posúdiť


 

 1. Skvalitní, podľa Vás, inovácia školského vzdelávacieho programu výchovno-vzdelávací proces?

 1. Áno

 2. Nie

 3. Neviem posúdiť


 

 1. Je potrebná, podľa Vás, inovácia školského vzdelávacieho programu v oblasti prírodovedných predmetov?

 1. Áno

 2. Nie

 3. Neviem posúdiť


 

 1. Zaviedli by ste na škole v rámci inovácie školského vzdelávacieho programu nejaký nový prírodovedný predmet? Ak áno, aký?

......................................................................................................................................................


 

 1. Ktoré prierezové témy je, podľa Vás, najvhodnejšie v rámci inovácie školského vzdelávacieho začleniť do prírodovedných predmetov? (Zakrúžkovať možno aj viac odpovedí)

 1. Environmentálna výchova

 2. Dopravná výchova

 3. Osobnostný a sociálny rozvoj

 4. Mediálna výchova

 5. Tvorba projektov

 6. Ochrana života a zdravia


 

 1. Snažíte sa učiť moderne a zaujímavo?

 1. Áno

 2. Skôr áno ako nie

 3. Skôr nie ako áno

 4. Nie


 

 1. Čo Vás odrádza od moderného vyučovania? (Zakrúžkovať možno aj viac odpovedí)

 1. Časová náročnosť

 2. Nedostatok metodického materiálu

 3. Nízke finančné ohodnotenie

 4. Zlá materiálna vybavenosť školy

 5. Nízka vzdelanosť v oblasti IKT

 6. Vyhorenosť

 7. Iné.......................................................................................................................................


 

 1. Vytvárate si sami nejaké učebné materiály?

 1. Áno, často

 2. Občas

 3. Nie


 

 1. Je na škole, podľa Vás, dostatok moderných didaktických prostriedkov potrebných k inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu?

 1. Áno

 2. Nie


 

 1. Sú prírodovedné odborné učebne, podľa Vás, dostatočne vybavené?

 1. Áno

 2. Nie

 3. Neviem posúdiť


 

 1. Sú potrebné, podľa Vás, k inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu ďalšie učebne vybavené IKT?

 1. Áno

 2. Nie


 

 1. Čo Vám chýba pri inovácii školského vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch? (Zakrúžkovať možno aj viac odpovedí)

 1. Prezentácie

 2. Zbierka úloh so zameraním na prierezové témy

 3. Zbierka úloh so zameraním pre integrovaných žiakov

 4. Pracovné listy a metodické materiály

 5. Otvorené hodiny s využitím IKT

 6. Iné...................................................................................................................................


 

 1. Je potrebné, podľa Vás, k inovácií školského vzdelávacieho procesu ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT?

 1. Áno

 2. Áno, ale s ukážkou konkrétneho využitia vo vyučovacom procese

 3. Nie


 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA


 

Na ZŠ Kudlovská sme sa rozhodli formou jednoduchého dotazníka získať názory pedagógov na inováciu školského vzdelávacieho programu a zistiť ich potreby pre čo najefektívnejší a najpútavejší spôsob výuky.

Skupinu respondentov, ktorú sme skúmali, tvorili učitelia ZŠ Kudlovská a dotazník bol formovaný pre potreby k projektu „Moderne a zaujímavo“ (inovácia školského vzdelávacieho programu na ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská) v prírodovedných predmetoch.

Dotazník bol anonymný (pre väčšiu objektívnosť). Rozdaných bolo 27 dotazníkov, vrátilo sa 24, čo je dostatočná vzorka na to, aby bolo možné vyvodiť určité závery. Priemerná dĺžka pedagogickej praxe je približne 17 rokov. (Približne preto, lebo 1 pedagóg kolonku nevyplnil a 1 uviedol dĺžku pedagogickej praxe: nad 30 rokov.)


 

Výsledky prieskumu:


 

 1. Je potrebné, podľa Vás, pôvodný vzdelávací program inovovať?


  

 1. Skvalitní, podľa Vás, inovácia školského vzdelávacieho programu výchovno-vzdelávací proces?


 


 

 1. Je potrebná, podľa Vás, inovácia školského vzdelávacieho procesu v oblasti prírodných vied?


 


 

 1. Zaviedli by ste na škole v rámci inovácie školského vzdelávacieho programu nejaký nový prírodovedný predmet?


 

Nie 5

Nevyjadrili sa 13

Neviem 1

Ochrana prírody 1

Tvorba modelových situácii 1

Riešenie matematických problémov 1

Malý vedec 1

Ochrana života a zdravia 1


 

 1. Ktoré prierezové témy je, podľa Vás, najvhodnejšie v rámci inovácie školského vzdelávacieho programu začleniť do prírodovedných predmetov? (Bolo možné zakrúžkovať aj viac odpovedí.)


 


 

 1. Snažíte sa učiť moderne a zaujímavo?


 


 

 1. Čo Vás odrádza od moderného vyučovania? (Bolo možné zakrúžkovať aj viac odpovedí.)


 


 

 1. Vytvárate si sami nejaké učebné materiály?


  

 1. Je na škole, podľa Vás, dostatok moderných didaktických prostriedkov potrebných k inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu? 


 

 1. Sú prírodovedné odborné učebne, podľa Vás, dostatočne vybavené?


 


 

 1. Sú potrebné, podľa Vás, k inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu ďalšie učebne vybavené IKT?


 


 

 1. Čo Vám chýba pri inovácii školského vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch? (Bolo možné zakrúžkovať aj viac odpovedí.)


 

 1. Prezentácie 6

 2. Zbierka úloh so zameraním na prierezové témy 9

 3. Zbierka úloh so zameraním pre integrovaných žiakov 9

 4. Pracovné listy a metodické materiály 13

 5. Otvorené hodiny s využitím IKT 5

 6. Iné – Zbierka úloh pre všetkých žiakov 1

 7. Neviem


 

 1. Je potrebné, podľa Vás, k inovácii školského vzdelávacieho procesu ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT?


 


 

ZÁVER


 

Dotazník, ktorý sme realizovali na našej škole, upevnil naše presvedčenie, že školský vzdelávací program v prírodovedných predmetoch je potrebné inovovať. K tomu je potrebné dobudovať ďalšie učebne vybavené IKT, dovzdelávať učiteľov a vytvoriť rôzne učebné materiály, ktoré by im uľahčili prácu a výchovno-vzdelávací proces skvalitnili, zmodernizovali a zatraktívnili.

Poznámka: Niekoľko učiteľov sa k otázkam prírodovedného charakteru nevedelo vyjadriť. Pravdepodobne nemajú v aprobácii prírodovedný predmet (niektorí to aj uviedli).


 

Spracovala: Mgr. Darina Šutová

ZŠ Kudlovská

                         

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria