Navigácia

 

 

Príloha 1

Riaditeľka ZŠ Kudlovská 11, Humenné

v súlade s § 21 ods. 1 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou

MF SR č. 481/2000 Z. z.

stanovuje

ako prílohu smernice č. 1/2010 o slobodnom prístupe k informáciám

v podmienkach ZŠ Kudlovská 11, Humenné nasledovný

 

 

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

Úkon   € / strana

 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej           0,10 €

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,20 €

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej           0,20 €

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,40 €

1 ks diskety                0,70 €

1 ks CD                      1,70 €

1 ks obálka malá C6   0,10 €

1 ks z A4, C5             0,10 €

doporučená                 1,00 €

doruč. do vlastných rúk 1,10 €

s doručenkou              1,50 €

poštová poukážka       0,30 €

poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty

Náklady spojené s obstarávaním poštových peňažných poukazov (PPP) a službami spojenými s PPP budú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s. – web: www.slovenskaposta.sk.

 

 

Úhrada poplatku:

 

Žiadateľ uhradí poplatok za sprístupnenie informácií vo výške materiálnych nákladov a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti, a to:

- v hotovosti do pokladne ZŠ Kudlovská 11, Humenné v pracovnom čase od 8,00 do 15,00 v pracovných dňoch,

- poštovou poukážkou (ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval, vyznačí v nej meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka, oddelenie, ktoré žiadosť vybavovalo),

- bezhotovostným prevodom na účet, číslo ktorého škola žiadateľovi oznámi na požiadanie.

 

 

 

Humenné 24. 2. 2010

RNDr. Anna Kissová

    riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria