Navigácia

Školský vzdelávací program šk.r. 2015/2016

SkVP_2015_2016.pdf
 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,  KUDLOVSKÁ 11, 066 01 HUMENNÉ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Motto: Spojme múdrosť so skúsenosťami pre úspešnú budúcnosť

 

Názov ŠkVP

Škola hravosti, tvorivosti a humánnosti

Stupeň vzdelania

ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia

4 roky   +  5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia

03. 09. 2008,16.09.2009,31.08.2010, 31.08.2011, 27.08.2012, 28.08.2013, 28.08.2014

Miesto vydania

Základná škola Kudlovská 11 Humenné

IČO

37876741

Zriaďovateľ

Mesto Humenné

Adresa

Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Kontakty

Tel. 057/7863211

 

Humenné  31.08.2011                                                                       RNDr. Anna Kissová                                                                                              riaditeľka školy

  www.zskudhe.edu.sk                                                                               Mgr. Mária Tokošová

skola@zskudhe.edu.sk                                                                         zástupkyňa riaditeľa I. stupeň

Tel.:  057 7752027                                                                               Mgr. Mária Ročkaiová

          057 7755566                                                                     zástupkyňa riaditeľa II. stupeň

 

Platnosť

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

ŠkVP od

03.09.2008

 

Revidovanie

Schválenie

 

august 2009

26.08.2009

14.09.2009

Zmena školského učebného plánu pre 1. ročník

Úprava obsahových a výkonových štandardov

Pedagogická rada

Rada školy

 

Platnosť

ŠkVP  od

 

01.09.2009

Školský učebný plán pre 2.a 6. ročník

Vypracovanie učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov pre 2.a 6. ročník

 

Revidovanie

Schválenie

 

august 2010

31.08.2010

05.10.2010

Doplnenie obsahu ŠkVP  podľa  aktuálnej štruktúry

Pedagogická rada

Rada školy

Platnosť

ŠkVP  od

 

01.09.2010

Školský učebný plán pre 3.a 7. ročník

Vypracovanie učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov pre 3. a 7. ročník

 

Revidovanie

Schválenie

 

august 2011

30.08.2011

08.09.2011

Aktuálne doplnenie a inovácia ŠkVP

Pedagogická rada

Rada školy

Platnosť ŠkVP od

 

1.09.2011

Školský učebný plán pre 4.a 8. ročník

Vypracovanie učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov pre 4. a 8. ročník

Inovácia ŠkVP

 

Schválenie

Revidovanie

27.08.2012

 

Doplnenie učebných osnov pre 9. ročník

Schválenie

 

26.08.2013

Pedagogická rada

Revidovanie

Schválenie

25.08.2014

25.08.2014

Zmena počtu hodín v UP- ISCED2

Doplnenie prierezových tém o finančnú gramotnosť

Pedagogická rada

 

 

Revidovanie

Schválenie

22.04.2015

Doplnenie: PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Rada školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1  VEĽKOSŤ ŠKOLY

Základná škola na Kudlovskej ulici 11 v Humennom je štátna plnoorganizovaná základná škola s 16 triedami, z toho 7 tried je na prvom stupni a 9 tried na druhom stupni  ZŠ. V  2.ročníku a  5. ročníku je jedna trieda  a ostatné ročníky majú po 2 triedy. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý navštevuje 100 žiakov.  Ich výchovná činnosť sa bude realizovať v troch oddeleniach. Celkový počet žiakov v základnej škole v tomto školskom roku  je 326 žiakov.

Poloha školy v mestskom parku  poskytuje príjemné prostredie vzdialené od mestského ruchu. Škola je prístupná žiakom zo spádovej časti nášho mesta: Sídlisko Poľana, oblasť Kudloviec,  priľahlých ulíc  a všetkým, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie detí na tejto škole v rámci mesta  aj dochádzajúcim žiakom z okolia.  V tomto školskom roku na prvom stupni a druhom stupni  dochádzajú žiaci z okolitých obcí Brestov, Gruzovce, Slovenská Volová, Lukačovce, Hrubov, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Kochanovce, Ľubiša, Vyšný Hrušov, Papín a ďalších.

Klesajúca demografická krivka sa podpisuje aj v počte žiakov  našej školy. Podľa štatistík a našich predpokladov by sa mal klesajúci stav zastaviť. Naším cieľom je udržať si počet žiakov cca 500 a počet  tried 18 - 20. Takýto stav by bol optimálny z hľadiska priestorových možností. Podľa projektovej dokumentácie škola je postavená ako 22- triedna základná škola.

 

2.2  MATERIÁLNE A PRIESTOROVO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY

Základná škola je postavená ako 22- triedna. V súčasnosti je na škole 17 kmeňových tried, učebňa anglického jazyka, nemeckého jazyka, slovenského jazyka, fyziky, chémie, prírodopisu, prírodovedy, tri učebne IKT, tri učebne multifunkčné s využitím interaktívnych tabúľ, novozriadená aula vybavená IKT, herňa pre ŠKD, kovodielňa, veľká a malá telocvičňa, knižnica, Relax centrum a školská jedáleň. Do budovy školy a telocvične je zabezpečený bezbariérový prístup.

V budove sa nachádza veľká,  malá zborovňa a 17 kabinetov na uloženie učebných pomôcok, prípadne na prácu učiteľov v mimo vyučovacom čase.

Z nových audiovizuálnych  didaktických pomôcok máme k dispozícii 15 dataprojektorov s notebookmi na prezentácie,47 notebookov a 24 PC tabletov, kameru, digitálny fotoaparát. Učebne IKT sú vybavené 71 funkčnými PC, 10 PC je určených na záujmovú činnosť. troma skenermi, 20 tlačiarňami, z to je 6 multifunkčných a 8 interaktívnych tabúľ.. V 8 triedach sú okrem klasických aj keramické tabule. Štyri triedy sú vybavené multifunkčným zariadením. Učiteľom je k dispozícii 19 rádií s CD prehrávačmi, videorekordér,  DVD prehrávač . Internet je prístupný vo všetkých učebniach IKT, v zborovni,  v miestnosti riaditeľky, oboch zástupcov, výchovného poradcu, v kancelárii pracovníčky PaM, v školskej jedálni,  v knižnici. 

V herni pre ŠKD sú staršie, ale funkčné PC,  ktoré slúžia na prvotné zoznámenie sa žiakov s počítačmi, no hlavne sú zdrojom zábavy, oddychu a určitou formou odmeny.

Na uľahčenie práce ako sprievodný prejav modernizácie vyučovania nám na škole slúži šesť kopírovacích strojov, 20 tlačiarní k PC, prenosné ozvučenie, nová audio a video technika, ozvučenie školy, laminátor.

Tým, že sa škola zapojila do národného  projektu Modernizácia výchovného procesu pre ZŠ, okrem už spomínaného vyškolenia pedagogických zamestnancov školy, škola skvalitnila a zmodernizovala aj svoju materiálno-technickú základňu o 8 počítačov 3 notebooky,  1 dataprojektor.

Aj  v rámci projektu „Moderne a zaujímavo“  škola tiež  získala ďalšiu modernú počítačovú techniku: 11 počítačov, 2 notebooky, 1 dataprojektor, interaktívnu tabuľu, ktoré vyučujúci  využívajú vo vyučovacom procese  využívaním prvkov IKT.

 Klasický zvonček bol vymenený za hudobný signál.  Učebné pomôcky sa vymieňajú a dopĺňajú postupne podľa finančných možností každý rok, postupne sa obnovuje a mení  vybavenie školy, ktoré pochádza ešte z prvotného vybavenia ZŠ.

Súčasťou školy je aj asfaltové viacfunkčné ihrisko, atletická dráha, malé dopravné ihrisko a priestor, kde bolo niekedy v minulosti antukové volejbalové ihrisko. Celý športový areál už potrebuje rekonštrukciu, aby mohol slúžiť na školské aj mimoškolské potreby žiakov, zamestnancov a aj širokej verejnosti.

Objekt budovy školy prešiel  rekonštrukciou, ktorá zahŕňala  najmä výmenu okien, zateplenie a náter fasády,  opravu strechy nad pavilónom A (časť školskej budovy od parku), vybudovanie novej výmenníkovej stanice, vybudovanie modernej auly, výmenu rozvodov a radiátorov ústredného kúrenia. Uvedené zmeny sa zrealizovali cez vypracovaný a následne schválený projekt ROP Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská 11 z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 1 014 000 €.

Získaním finančných prostriedkov z projektu Revitalizácie a elektronizácie zariadení školského stravovania  a účelným hospodárením s pridelenými prevádzkovými prostriedkami plánujeme uskutočniť dôkladnú rekonštrukciu v školskej jedálni (zmodernizovanie manipulácie so stravnými lístkami, upraviť  a dať do vyhovujúceho stavu  skladové priestory pre  potraviny,  zaviesť vydávanie obedov  cestou  počítačového softwaru).

 Za  veľmi dôležitý problém, považujeme i včasné doriešenie odstavných plôch pre parkovanie áut a dovoz detí do školy tak, aby neboli ohrození a obmedzovaní chodci a aby nenastávali situácie ohrozenia a obmedzovania chodcov, tiež aby nenastávali kolízie na križovatke pri škole. Uvedený problém chceme riešiť už v tomto školskom roku v spolupráci s Radou rodičov.

2.2.1 ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR

Aby sa žiaci, pedagógovia a všetci zamestnanci a návštevníci školy dobre cítili, kladieme veľký dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb celého interiéru a exteriéru školy.

Nástenky po chodbách a v triedach upravujú pravidelne učiteľky a vychovávateľky spolu so žiakmi, a tak aj ich prostredníctvom informujú všetkých o aktuálnom dianí na škole, v meste a o rôznych výročiach a sviatkoch počas roka.

Žiaci majú možnosť na výstavných stoloch a vo vitrínkach prezentovať svoje práce a výrobky vyrobené na vyučovacích hodinách a v krúžkovej činnosti.

V spolupráci s rodičmi (podľa potreby) triedni učitelia vymaľujú triedy, natrú lavice, upravujú využívaný priestor, aby sa deti cítili v škole dobre a trávili čas v čistom a zdravom prostredí. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorej priestory stále esteticky upravujeme a zveľaďujeme, aby napomáhali pri kultúre stolovania a výchove detí.

Škola má k dispozícii aj priestory Relax centra, ktorým sa pozitívne ovplyvnilo celkové prostredie školy, jej klíma ako i samotná atmosféra školy. Je tam priestor na aktívny pohyb a oddychová zóna. Slúži nielen žiakom, ale hlavne zamestnancom školy.

V priestoroch školy na nástenkách a informačných tabuliach pravidelne zverejňujeme aktuálne informácie o aktivitách školy. K exteriéru školy patrí  dopravné ihrisko, športový areál a trávnatá  plocha, ktorá slúži na oddych a zábavu. Priaznivú vnútornú klímu školy sa snažíme dotvárať priateľskou atmosférou medzi žiakmi, pedagógmi, zamestnancami a rodičmi.

 

2.2.2 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Bezpečnosť nám zverených detí je pre nás prvoradou požiadavkou. Škola dbá o to, aby žiaci mali na vyučovanie vytvorené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky.

Každý vyučujúci pravidelne kontroluje priestory slúžiace na vyučovanie a oddych žiakov a prípadné nedostatky a poruchy zapisuje do knihy porúch, ktoré sa následne odstraňujú buď svojpomocne  alebo odborníkmi.

Pravidelne každé dva roky školíme zamestnancov školy o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. Žiaci sú preškoľovaní na začiatku každého školského roka a potom pred každou akciou konanou mimo areálu školy. Dvakrát v roku robíme cvičné poplachy a nácviky opustenia budovy čo najbezpečnejšie a v čo najkratšom čase.

Počas prestávok máme na chodbách zabezpečený pedagogický dozor, v čase obeda je dozor aj v školskej jedálni. Odchod žiakov domov sledujú a kontrolujú pedagogickí zamestnanci, ktorí majú pridelené služby vo vestibule.

Dodržiavame predpisy týkajúce sa počtu žiakov na jedného pedagóga pri rôznych aktivitách (lyžiarsky kurz, plavecký kurz, korčuliarsky kurz, škola v prírode, exkurzie, školský výlet, divadelné predstavenie a pod.).

Každoročne robíme v spolupráci s odborovou organizáciou kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti pracoviska. Na škole pracuje bezpečnostný technik, ktorý rieši všetky náležitosti dotýkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov i všetkých zamestnancov.

Je vypracovaný Bezpečnostný štatút školy a Vnútorný poriadok školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov našej školy.

 

2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU  ????????????????

 

Forma vzdelávania

 

I.KS

 

II. KS

 

ŠKŠ

 

ŠIŠ

 

PGŠ

 

RS

 

PV

 

PVPP

 

 

INT.T

 

DPŠ

 

MVP

 

M a Z

 

AV

Absolvovali

13

4

2

5

 

2

 

3

1

24

4

 

 

 

Zúčastňujú sa

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

3

33

4

 

Vysvetlivky:

I.KS- prvá kvalifikačná skúška, II.KS- druhá kvalifikačná skúška, ŠKŠ- špecializačné kvalifikačné štúdium, ŠIŠ- špecializačné inovačné štúdium, PGŠ- postgraduálne štúdium, RS- rigorózna skúška, PV- priebežné vzdelávanie, PVPP- príprava vedúcich  pedagogických pracovníkov, - rozširujúce vzdelávanie

Na zabezpečenie všetkých výchovno-vzdelávacích potrieb je v našej základnej škole potrebných cca 26 učiteľov, 5 asistentov, 2 sociálni pedagógovia, 1 psychológ, 1 špeciálny pedagóg  a 3 vychovávateľky. V plnej miere zabezpečujeme odbornosť vyučovania vzhľadom na kvalifikáciu našich učiteľov, len v nevyhnutných prípadoch dopĺňame vyučovanie neodborne (už naplnený úväzok učiteľa s daným odborom). Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady, učiteľky 1. stupňa ukončili rozšírenie odbornosti v predmete anglický jazyk a informatická výchova. Učitelia 2. stupňa v predmete informatika.

Výchovný poradca v spolupráci s Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie usporadúva rôzne sedenia žiakov s psychológom, zapája žiakov do projektov a programov pre deti.

Na škole pracujú aj koordinátori environmentálnej výchovy, prevencie drogových závislostí, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, metodický poradca pre prácu s IKT, koordinátor pre rozvoj pohybovej aktivity, koordinátor zdravotníckej výchovy, koordinátor finančnej gramotnosti,  správca počítačovej siete, výchovný poradca, tlačový referent, zástupca pre I. stupeň a zástupca pre II. stupeň ZŠ. Plány práce jednotlivých koordinátorov sú súčasťou plánu práce školy.

Priebežne a podľa ponuky umožňujeme učiteľom  v rámci kontinuálneho vzdelávania získavať odborné vedomosti  na dané pozície, aby bola ich práca na vysokej profesionálnej úrovni (výchovný poradca, koordinátor protidrogovej závislosti, funkčné štúdium, priebežné vzdelávanie, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie).

Vyučujúce I. a II. stupňa sa zúčastňujú vzdelávania: ,

 • MRK 2 - 20 pedagogických zamestnancov

Podľa finančných možností a potrieb vedenie  školy umožní aj ďalším učiteľom a vychovávateľom neustále napredovať v profesijnom raste, hlavne v práci s IKT a v práci s novými,  modernými učebnými pomôckami využiteľnými pri inovácii vyučovacieho procesu (interaktívne tabule, multimediálne učebne).

 

2.4 CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV A ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Škola poskytuje základné vzdelanie v slovenskom jazyku deťom vo veku od 6 do 15 rokov bez rozdielu národnosti, farby pleti, vierovyznania.  Asi jedna tretina žiakov je dochádzajúcich z okolitých obcí. Ostatní sú z blízkeho okolia, prípadne podľa voľby rodičov aj z iných spádových oblastí. Našu školu navštevuje  aj??? dochádzajúcich žiakov z  okolitých obcí. V súčasnosti je 18 žiakov v zahraničí.

V našej základnej škole vyučujeme aj podľa individuálnych vzdelávacích programov deti s poruchami učenia a správania sa a deti intelektovo nadané. Všetky tieto formy vyučovania robíme v úzkej spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom. O integráciu žiaka žiada rodič a po predložení všetkých vyšetrení a odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga zaradíme dieťa do špeciálneho programu.

Takíto žiaci sú  zaradení do bežných tried a ich vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálnych vzdelávacích programov. Ide o žiakov:

 • zdravotne znevýhodnených,
 • intelektovo nadaných žiakov.

Pri práci s týmito žiakmi škola úzko spolupracuje so školským psychológom a odbornými pracovníkmi CPPPaP v Humennom so  špeciálnym pedagógom a psychológmi, ktorí často poskytujú vyučujúcim odbornú, metodickú pomoc, ďalej spolupracujeme s logopédom a výchovným poradcom.

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s učiteľmi príslušných predmetov a rodičmi. Pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s VPU, čiže pre žiakov zdravotne znevýhodnených, podľa § 94 ods. 2 písmeno i zákona č. 245/2008 Z.z..

Hodnotenie a klasifikáciu týchto žiakov  realizujeme podľa platnej legislatívy, podľa pokynov a odporúčaní špeciálneho pedagóga, psychológa zo záverečnej správy.

Individuálna integrácia sa aktualizuje na základe správy odborného pracovníka CPPPaP po absolvovaní diagnostického vyšetrenia.

 2.5 PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO ŠKOLY A SPÔSOB UKONČENIA ŠKOLY

Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa §19 školského zákona, ak o jeho prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu.

Do našej základnej školy prijímame žiakov do prvého ročníka podľa § 19 ods.3,4,5 zákona č. 245/2008 Z.z. na základe zápisu do školy, do ďalších ročníkov  podľa §31 ods. 1,2.

Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu podľa § 6 a 7 alebo jeho ucelenej časti môže dieťa alebo žiak získať niektorý zo stupňov  základného vzdelania, ktoré sa člení na:

a) primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,

b) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

2.6 ŽIACKY PARLAMENT

Žiacky parlament je dobrovoľným združením  deti 5.až 9. ročníka bez rozdielu národností, vierovyznania a sociálneho pôvodu. Je poradným orgánom riaditeľky školy, ktorého poslaním je:

 • zastupovať všetkých žiakov ZŠ Kudlovská 11  Humenné v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 • vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení,
 • vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov,
 • pomáhať učiteľom pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít.

 

Žiacky parlament sa v spolupráci s pedagógmi snaží zabezpečovať  ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa a medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, podieľa sa na riešení výchovných  a vzdelávacích problémov, rieši problémy správania v škole i na verejnosti, uplatňuje demokratizáciu vyučovacieho procesu (asertívne vystupovanie učiteľa k žiakovi, žiaka k učiteľovi), zaoberá sa problematikou stravovania v ŠJ (kultúra stolovania, úroveň kvality, kvantity, pestrosť jedál), aktivizuje žiakov v mimoškolských činnostiach, podieľa sa na výzdobe školy a zabezpečuje správny informačný tok. Členovia  ŽP sú povinní informovať žiakov a triedneho učiteľa o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi riešiť vzniknuté problémy.

 

2.7 Projekty - medzinárodná spolupráca

V roku 2010 škola sa zapojila do medzinárodného projektu ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ – COMENIUS - program celoživotného vzdelávania so zameraním na environmentálnu výchovu. Vyučujúce anglického jazyka a ďalšie vyučujúce, ktoré participovali na realizácii projektu absolvovali pracovné cesty do Portugalska, Lotyšska a Španielska.  Následne v školskom roku 2011/2012 škola hostila delegácie učiteľov zo 6 krajín, ktoré sú do projektu zapojené. V roku 2010 začali i výmenné pobyty žiakov.

    V roku 2013 – 2015 škola sa opäť zapojila do  medzinárodného projektu ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ- COMENIUS.

    Myšlienkou  projektu je povzbudiť mladých ľudí, aby začali premýšľať o sebe, o druhých, o význame a dôležitosti životného prostredia a správneho životného štýlu. Cieľom je ponúknuť im príležitosť na to, aby mohli venovať pozornosť zmysluplným aktivitám, ktoré im umožnia dozvedieť sa o životnom štýle mladých ľudí v iných krajinách. Skúsenosti z práce s ostatnými mladými ľuďmi z rôznych kultúr im pomôžu zmeniť  postoj k vnímaniu životného prostredia a viesť ich k zodpovednejšiemu správaniu. Naučiť sa propagovať zodpovedný prístup a nevyhadzovať veci, ktoré možno znovu použiť alebo recyklovať, rozvíjať kritický postoj k danej problematike v škole i doma. Cez rôzne projektové aktivity chceme študentom priblížiť a dať možnosť zažiť rôzne európske životné štýly tak, aby si čoraz viac vážili a uvedomovali svoje vlastné zvyky ako aj zvyky tínedžerov z iných krajín. Projekt bol vytvorený s cieľom obohatiť sociálne, komunikatívne, jazykové schopnosti a zručnosti študentov, realizovať vlastnú zodpovednosť za budúcnosť, výmenu informácii a názory mladých ľudí na túto otázku a spoznať spôsob, ako sa mladí ľudia stavajú k problémom v ich krajine a za účelom hľadania spoločných riešení. Pre študentov je to šanca stretnúť svojich rovesníkov z iných krajín a spoznať ich životný štýl, spoznať ich aktuálne problémy a obavy o ich budúcnosť. Vzniknú nové priateľstvá a možnosť mnohých neformálnych stretnutí. Partnerstvá trvajú dva roky." Partnerskými krajinami sú: Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko.

Od roku 2014 je škola zapojená aj do Národného  projektu PRINED- projekt inkluzívnej edukácie. Cieľom projektu je:

 • zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov MRK v základne škole,
 • podporiť inklúziu školy – vytvoriť vhodné inkluzívne edukačné prostredie na škole pre detí z rómskych komunít a pre detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • zabezpečiť na škole celodenný výchovno-vzdelávací  proces  vytvorením inkluzívneho tímu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy,
 • podporovať individuálny prístup k žiakom a rozvíjať alternatívne formy a nástroje vyučovania,
 • zabezpečiť užšiu spoluprácu s rodinou a komunitou rómskych žiakov a rodičmi žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

ZŠ sa v  roku 2012 zapojila do projektu  Zelená škola, ktorý úspešne ukončila v roku 2014. Tento projekt je  a bol inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.
   

Zelená škola má:

 • zavedený separovaný zber odpadov,
 • snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy, jej okolia a podobne,
 • žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie,
 • žiaci sa učia tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu.

Škola sa snaží byť otvorená voči novým trendom, myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

                                                                                                                                                                                        

2.8 Spolupráca s rodičmi a inými  subjektmi

V škole pracuje Rada školy a Rada rodičov. Obe rady sa schádzajú minimálne 4-krát ročne, nezávisle na sebe.

Rada rodičov podľa svojich finančných možností každoročne zakúpi aspoň jednu modernú učebnú pomôcku, ktorá slúži pre žiakov školy a pomáha pri zefektívnení vyučovacieho procesu.  Pri rôznych akciách pre deti a rodičov (Mikuláš, Kudlovský jarmok, Kudlovký ples, Vianoce, Karneval, Deň otvorených dverí, Deň matiek, Deň detí, Škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik) zabezpečuje drobné odmeny a pozornosti pre žiakov.

Rodičia sú v priebehu vzdelávania žiakov informovaní o ich výsledkoch a práci priebežne na triednych schôdzkach (4-krát v školskom roku), počas konzultačných hodín, ktoré sú pravidelne raz mesačne, podľa potreby a individuálnej dohody aj častejšie.  Majú možnosť prostredníctvom internetu – web stránky školy – pravidelne sa zoznamovať s prácou školy, skontrolovať prospech svojho dieťaťa cez internetovú žiacku knižku, prípadne e-mailovou poštou poslať pripomienky a otázky vedeniu školy.

Na škole robíme už tradične dni otvorených dverí, kde sa môže rodič priamo zúčastniť vyučovacieho procesu. V prípade záujmu rodiča o účasť na vyučovacej hodine sa môže po konzultácii s vyučujúcim a riaditeľkou školy zúčastniť aj inokedy, nielen vo vyhradené dni a hodiny.

Aj týmto spôsobom chceme „vtiahnuť“ rodičov do procesu vzdelávania svojich detí. K tomu je potrebná vzájomná kvalitná komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne rodičmi a školou. Z tohto dôvodu na našej škole vyučujúce pripravujú aktivity nielen pre žiakov, ale často ich pripravujú v spolupráci s rodičmi, ktorí sa na týchto aktivitách aj priamo zúčastňujú. V tomto trende chceme aj naďalej pokračovať.

Sme školou, ktorá je otvorená aj spolupráci s inými subjektmi či už v rámci mesta, okresu, alebo kraja. Do svojho vzdelávacieho programu pravidelne zakomponúvame spoluprácu s inštitúciami, ktoré môžu priniesť ďalší rozvoj žiakov a pedagógov ( RÚVZ, policajný zbor, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Autoškola Sobrance, CPPPaP, praktickí lekári pre deti a dospelých, Hasičský a záchranný zbor v Humennom, materské školy v blízkom okolí).

Poskytujeme možnosť vykonať priebežnú prax študentom pedagogických fakúlt, zapájame sa do rôznych výskumných a štatistických úloh v rámci republiky.

 

2.9 PROPAGÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Vedenie školy zabezpečuje objektívnu, plnohodnotnú propagáciu školy na verejnosti viacerými spôsobmi:

Školám na základe Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl vyplýva povinnosť zverejniť  najneskôr do 31. decembra výročné hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti. Pokladáme to za prvotný, podrobnejší zdroj informácií o škole smerom k rodičom.

K rodičovi smerujú informácie o edukačnom  procese, ktorý sa na škole realizuje v súlade s platnými učebnými plánmi a osnovami. Ročníky pracujú podľa školského vzdelávacieho programu, jeho  základom je individuálny prístup  ku komunikačnej, jazykovej a prírodovednej gramotnosti  žiakov  s podporou ich  zdravého životného štýlu, s aktívnym citovým obohatením žiakov, so zameraním na históriu nášho regiónu pod vedením pedagógov našej školy i širšej verejnosti. Veľký dôraz vyučujúci kladú na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov.

 

Rodič sa ďalej  dozvedá:

 • o pedagogicko-výchovných zamestnancoch školy, ktorí vyučovací proces zabezpečujú

     a riadia,

 • o výsledkoch, ktoré škola dosahuje v testovaní deviatakov TESTOVANIE 9,
 • o vyučovaní cudzích jazykov, informatiky na škole,
 • o materiálno-technickom vybavení školy,
 • o zapájaní školy do projektových aktivít,
 •  o využívaní  nových, progresívnych spôsobov vo vyučovaní,
 • o výchovnej činnosti v ŠKD,
 • o zapájaní žiakov do rôznych súťaží a ich umiestnení,
 • o záujmovej, mimoškolskej práci,
 • o spolupráci školy s organizáciami, inštitúciami v rámci mesta.

 

Množstvo informácií, ktoré sa týmto spôsobom dostanú k rodičovi, mu určite napomôže utvoriť si objektívny obraz o škole.

Ďalším zdrojom, ktorý využívame na propagáciu školy je lokálna televízia a  lokálna tlač. Škola ich využíva priebežne, podľa potreby počas celého školského roka. Rodič sa prirodzenou formou napríklad dozvedá, ako škola realizuje výučbu cudzích jazykov na škole, že v rámci školského vzdelávacieho programu sa  vytvára priestor na to, aby s výučbou cudzích jazykov sa začalo už od 1. ročníka jednou hodinou týždenne, od 3. ročníka sa časová dotácia  rozšíri na 3 vyučovacie hodiny v týždni a žiak v 6. ročníku začína získavať poznatky a vedomosti z druhého cudzieho jazyka. Informujeme verejnosť aj o tom, ako sa vo vyučovacom procese  „udomácňuje“ interaktívna tabuľa, ako si žiaci  tvoria a prezentujú vlastné projekty, ako pribúda na škole počet multifunkčných učební IKT,  ako škola zabezpečuje mliečny program a množstvo ďalších informácií.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Doba počítačov a IKT si vyžaduje, aby sa mladí ľudia dokázali správne a rýchlo orientovať v stále novších informáciách a situáciách. Naše snaženie a profilácia školy bude smerovať k tomu, aby žiaci nadobudli veku primerané vedomosti smerujúce k zvyšovaniu gramotnosti v oblasti IKT. Nadväzne na to plánujeme rozvíjať vedomosti žiakov v oblasti matematiky  aj formou zriaďovania tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a informatiky. Chceme ďalej u žiakov rozvíjať citovú stránku osobnosti cez uvedomovanie si vlastnej identity, identity národa, cez dôkladné poznanie minulosti obce, mesta v rámci regionálnej výchovy. Profil absolventa nezabúda ani na vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov. Absolvent našej školy bude disponovať so základmi minimálne dvoch cudzích jazykov. Chceme byť školou, ktorej žiak získa plynulé komunikačné schopnosti, veku primerané matematické spôsobilosti, digitálne zručnosti a aktívne hrdé národné povedomie.

Individualizovaný prístup ku komunikačnej, jazykovej a prírodovednej gramotnosti s podporou zdravého životného štýlu s aktívnym citovým obohatením žiakov, so zameraním aj na históriu nášho života pod vedením pedagógov školy a za aktívnej účasti i širšej verejnosti je základom nášho vzdelávacieho programu.

 

 ŠkVP   ŠPECIFIKUJÚ  TIETO OBLASTI:

 1. Individualizácia vzdelávania

Moderne, tvorivo učiť a pritom rešpektovať prvky humanizácie znamená  chápať každého žiaka ako individualitu. Našou snahou je učivo podávať žiakom s maximálne možným zohľadnením individuálnych potrieb žiakov vrátane žiakov s poruchami učenia a žiakov intelektovo nadaných. Že sa nám práca v tomto smere naozaj darí, svedčia o tom i výsledky školskej inšpekcie, ktorá bola zameraná práve na prácu s takýmito žiakmi. Pozitívne hodnotenie je pre nás impulzom, aby sme v tomto trende pokračovali aj do budúcnosti.

 1. Vzdelávanie v súvislostiach

Dnešná moderná doba si viac ako doposiaľ vyžaduje, aby mladí ľudia dokázali získavať informácie a  vedomosti v súvislostiach s následnou aplikáciou v bežnom živote.

Zmyslom našej práce nie je poskytovať žiakom iba izolované informácie a vyžadovať ich následné opakovanie. Chceme, aby žiaci o obsahu vzdelávania premýšľali, aby hľadali súvislosti medzi faktami, s ktorými sa zoznamujú  nielen vo vyučovaní, ale aj v praktickom živote. Vedieme žiakov k tomu, aby nachádzali, objavovali súvislosti medzi predmetmi v rámci jednej vzdelávacej oblasti, medzi vzdelávajúcimi  oblasťami navzájom, aby pochopili,  aký dôležitý význam má vzdelanie pre praktický život.

 1.  Práca s rôznymi zdrojmi informácií

Doba počítačov si vyžaduje, aby sa žiaci dokázali správne a rýchlo orientovať v stále novších informáciách, preto veľký dôraz kladieme aj prácu s IKT. Škola zabezpečuje zoznámenie žiakov s potrebami informačnej spoločnosti, s aplikačným a výukovým softvérom s cieľom dosiahnuť lepšiu orientáciu v množstve informácií. Učíme žiakov využívať výpočtovú techniku pri riešení úloh, k príprave na vyučovanie a k ďalšiemu vzdelávaniu. Využitie IKT vo vyučovacom procese pomôže žiakom zefektívniť transformáciu dosiahnutých poznatkov na systematicky usporiadané vedomosti. Pre dosiahnutie týchto cieľov sa budeme snažiť v prvom rade podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti IKT.  Vzdelávacie stratégie, ktoré v škole používame vychádzajú z rôznych typov informačných zdrojov: učebnica, pracovné zošity, internet, encyklopédie, masmediálne prostriedky, využívanie  pedagogického materiálu vytvoreného učiteľmi v rámci projektu „Moderne a zaujímavo“. Zásadne sme proti tomu, aby vyučujúci využíval pri rozvoji žiakovho rozhľadu iba jednu učebnicu. Preto nie je ničím nevšedným vidieť na hodinách situácie, pri ktorých žiaci pracujú s alternatívnymi učebnicami, ktoré donesú na vyučovanie nielen učitelia, ale aj samotní žiaci. Veľa učebných materiálov si učitelia vyrábajú svojpomocne a využívajú na svojich vyučovacích hodinách. V rámci metodických združení a predmetových komisií informujú o možnostiach a význame využitia týchto materiálov, čím si odovzdávajú vzájomné poznatky a skúsenosti. Vyučujúci si z takto vytvorených materiálov zakladajú vlastné portfóliá.

 1. História a súčasnosť

Dnešné dieťa potrebuje získať nielen racionálne informácie o svete, ale i na citovej báze poznať život a prácu svojich predkov. Pripravujem  preto na škole pre žiakov netradičné formy vyučovania a iné aktivity, ktoré  v sebe odrážajú radosť, veselosť, tvorivú  záhadnosť. Dáme žiakom priestor aktívne sa podieľať na ich priebehu a hodnotení. Zistíme pritom,  akí sú žiaci chápaví, vynaliezaví a veľmi citliví k histórii ako takej. Jej poznaním chceme dať žiakom možnosť  tvorivo a pútavo spoznávať to, čo históriu tvorilo: remeslá, významní dejatelia, ľudové tradície, obyčaje, zvyky, historické budovy. Uvedené ciele sa budú realizovať v novovytvorenom učebnom predmete regionálna výchova.

 

 

 1. Partnerské vzťahy

Aby snaženie učiteľov a žiakov prinieslo svoje ovocie, musia medzi pedagógmi a žiakmi existovať také vzťahy, aby žiaci boli ochotní prijať to, čo im učiteľ predkladá a aby učiteľ tiež akceptoval názory žiakov, a tak navodil priaznivú pracovnú atmosféru, ktorá umožní žiakom získavať priestor na sebarealizáciu. Žiaci sa tak spolupodieľajú na vytváraní pravidiel triedy, ročníka a pracovných skupín. Naše snaženie smeruje  k tomu, aby sme rozvíjali i vzťahy medzi žiakmi navzájom, na  čo využívame rôzne aktivity vrátane triednych, ročníkových, celoškolských projektov.

Napríklad: 1. stupeň - Akadémie pre rodičov – Vianoce, Deň matiek, majáles, tvorivé dielne, Strieborné popoludnie (stretnutie so starými rodičmi), škola v prírode, olympiáda netradičných športov, Šarkaniáda, korčuliarsky kurz, plavecký kurz

2. stupeň: Valentínska pošta, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, projekty Drogy nie, šport áno, Sme múdrejší ako oheň!, Country ball, Kudlovský ples, Správaj sa normálne, Školská liga vo futbale, florbale, volejbale.

Spoločné aktivity 1.a 2. stupňa: Kudlovský jarmok, Bibliotéka, Deň vedy a techniky, Ekohry, Hovorme o jedle, Týždeň mozgu, MDD- deň radosti , hravosti a fantázie.

Ako veľmi dôležitých partnerov vníma škola hlavne rodičov našich žiakov a sme presvedčení, že bez spolupráce s nimi je vzdelávanie žiakov podstatne náročnejšie.

Chceme aj naďalej rozvíjať spoluprácu s CPPPaP, RÚVZ, HaZZ, Červeným krížom, Falkom, Policajným zborom v Humennom, ktorých aktivity a programy sú pre deti veľkým prínosom.

 

 

3.1 ZAMERANIE ŠKOLY   STUPEŇ VZDELANIA

Zameraniu školy predchádzala dôkladná analýza doterajšej práce školy.

 

Súčasná celková profilácia školy

Sme školou, ktorej poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. Snažíme sa, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. Vedieme ich k tomu, aby vedeli uplatniť  v ďalšom živote, v štúdiu  i v práci svoje vedomosti a schopnosti, ktoré získali už na základnej škole.

Vedieme žiakov aj k tomu, aby dokázali predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby, ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, kyberšikanovanie, nenávisť a podobne.

Škola sa sústavne a cieľavedome podieľa na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy. Za tým účelom sme sa zapojili do programov, súťaží podporujúcich zdravie a zdravú školu.

Materiálnym vybavením školy sme sa podieľali na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov (renovácia sociálnych zariadení v celej budove, vybudovanie Relax centra, dopĺňanie odborných učební učebnými pomôckami atď. ).

Aktívne podporujeme talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, kraja, prípadne SR.

Zvýšenú pozornosť venujeme slabo prospievajúcim žiakom. V spolupráci s rodičmi, s CPPPaP a individuálnym prístupom zvyšujeme ich vzdelanostnú úroveň a napredovanie v učení.

V ŠKD dbáme o zabezpečenie dobrého duševného a telesného vývoja žiakov, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Pestujeme u žiakov morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, dobré vzťahy medzi chlapcami  a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi skupinami detí. Formujeme v nich kladný vzťah k práci, vedieme ich k ochrane životného a pracovného prostredia.

Vytvárame priaznivé podmienky aj pre mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov na škole. Tá sa realizuje prostredníctvom krúžkovej činnosti. Žiaci si môžu svoje záujmy, nadanie a  talent rozvíjať  v 20 záujmových útvaroch  cez vzdelávacie poukazy .

Osobnosť žiaka sa formuje i v aktivitách, ktoré pripravuje  škola pre žiakov a rodičov školy, pre žiakov iných škôl.

Škola využíva možnosť skvalitniť svoje pracovné prostredie, ktoré ovplyvňuje celkovú úroveň školy cez tvorbu projektov. Spolu bolo vypracovaných  viacero projektov,  niektoré z nich  boli úspešné, napr. Relax centrum - zásobáreň elánu a zdravia, Čítam, lebo viem! - Snívam, lebo chcem!, Knižnica - multifunkčné centrum boli dotované finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Projekt financovaný nadáciou mesta Humenné Leňošiť nie, športovať áno!, Kudlovský Rátaj. 

V roku 2010 škola sa zaradila do medzinárodného projektu ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ COMENIUS - program celoživotného vzdelávania so zameraním na environmentálnu výchovu.

Od roku 2014 škola je zapojená aj do Národného  projektu PRINED, ktorého cieľom je zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov MRK v základne škole a poskytnúť týmto žiakom celodenný výchovno-vzdelávací  proces  vytvorením inkluzívneho tímu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy

Pre vytvorenie čo najlepších podmienok vo výchove a vzdelávaní nám zverených žiakov, pre  dosiahnutie neustáleho napredovania škola úzko spolupracuje s radou školy, rodičovskou radou, Mestským úradom v Humennom a s ostatnými organizáciami v meste.

 V našej práci sa vyskytujú i určité nedostatky, respektíve obmedzenia. Tie sú často ovplyvnené  celkovou finančnou situáciou v školstve a súvisia viac-menej s materiálno-technickým vybavením školy (nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie učebných pomôcok pre jednotlivé kabinety na ich celkovú inováciu, rekonštrukcia športového areálu školy).

 

 

 

Škola budúcnosti

 

Ako vidíme budúcnosť našej školy

 • Chceme byť školou, ktorej absolvent získa základy čitateľskej, pisateľskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Cez posilnené hodiny SJL  o prvky dramatickej výchovy od 1. ročníka  vytvoríme priestor a príležitosť ku kontrolovanému emocionálnemu vyžitiu  žiakov. V hrových činnostiach, ktoré sú pre túto vekovú kategóriu tak typické, deti získajú skúsenosť samostatného myslenia, dostanú príležitosť vyvíjať sa v sociálnom prostredí a vyjadriť vlastné myšlienky bez strachu a stresu. Na 2. stupni voliteľné hodiny v predmete SJL  v ročníkoch 6.,7.,9. sú posilnené jednohodinovou časovou dotáciou týždenne. Tieto hodiny  využívajú vyučujúce na upevnenie vedomosti, tvorivé písanie a zlepšenie čitateľských zručností.
 • Budeme podporovať výučbu cudzích jazykov, aby žiak po skončení základnej školy  získal minimálne základy z 2 cudzích jazykov. ŠkVP myslí na vyučovanie cudzieho jazyka od 1. stupňa školy. Prvý kontakt  s jedným cudzím jazykom sa uskutoční už v 1. ročníku v časovom rozpätí 1 hodiny týždenne. Obsah hodín bude zameraný na fonetiku, počúvanie cudzieho jazyka, rečňovanky, piesne v jazyku a iné hravé deťom prístupné aktivity.
 • Na 2. stupni sa druhý cudzí jazyk (RUJ,NEJ) vyučuje od šk. roka 2014/2015 1 hodinu týždenne.
 • Chceme byť školou, ktorá vytvorí priestor i pre rozvoj prírodovedných predmetov s rešpektovaním individuality žiaka. V plnej miere dáme vyniknúť intelektovo nadaným žiakom. Preto sme už od 1. ročníka zaradili do edukačného procesu predmet prírodovedy,  ktorý sa bude vyučovať v časovej dotácií 1 hodina týždenne, posilníme i hodiny matematiky v 2. ročníku o 1 hodinu týždenne, v 3.a 4. ročníku o dve vyučovacie hodiny týždenne. Prírodovedné predmety na 2. stupni sú posilnené nasledovne: fyzika v  7. ročníku o 1 hodinu, biológia v 5.,6. ročníku  po 1 hodine, matematika v 5.,6.,7.,8. po 1 hodine, v 9.  ročníku  o 2 hodiny týždenne.
 • Chceme docieliť pridelením hodín informatickej výchovy na 1. stupni už od 1. ročníka, aby si žiak osvojil základy digitálnej gramotnosti, zoznámil sa s prostriedkami IKT, dokázal na veku primeranej  úrovni vyhľadávať, spracúvať a ukladať informácie. Na 2. stupni sú hodiny informatiky v 7.,8. ročníku  posilnené o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Rozšírené vyučovanie má smerovať  k tomu, aby absolvent ZŠ ovládal prácu v programe WORD, EXCEL, POWER POINT, prácu s internetom, zvládol prácu v základných kontúrach na eBeam tabuli. Vedieme žiakov k tomu, aby vedeli získané vedomosti bezproblémovo uplatniť pri konkrétnych praktických výstupoch. V budúcnosti plánujeme realizovať aktívnu spoluprácu s počítačovými firmami pôsobiacimi na území mesta.
 • Chceme u žiakov vytvoriť pozitívny vzťah k 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria