Navigácia

Školský klub detí

Informácie ŠKD pre rodičov

Režim dňa

Ranné schádzanie

 od 6,30 hod. do 7,30 hod.

Hlavná činnosť :

od 11. 25 hod. do 16.00 hod.

Aktivity a hry podľa záujmu žiakov:

od 16.00 hod. do 17.00 hod.

 

ZARAĎOVANIE A DOCHÁDZKA ŽIAKOV

 

1. Žiak je zaradený do ŠKD na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti ( zápisný lístok) podanej zákonným zástupcom žiaka.

2.Zákonný zástupca môže prihlásiť alebo odhlásiť žiaka v priebehu školského roka vždy 3. dni pred začatím nasledujúceho mesiaca.

3.Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa na základe písomnej informácie o rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD, ktorý vyplní a podpíše zákonný zástupca. Je nutné vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo školy samostatne, alebo v sprievode inej oprávnenej osoby. V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy musí dieťa vychovávateľke predložiť doklad o zmene podpísaný rodičom.

4.Dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD aj na telefonické požiadanie rodiča.

Súhlas na uvoľnenie dieťaťa z klubu na základe telefonického rozhovoru s rodičom, musí byť písomne potvrdený zákonným zástupcom na samostatnom tlačive.

5. Nosenie drahých predmetov (napr. mobil, tablet, hry) do ŠKD sa neodporúča, škola za stratu takýchto predmetov nezodpovedá. Zakazujú sa všetky nebezpečné predmety (napr. detské strelné zbrane...)

6. V budove školy (počas vyučovania a výchovnej činnosti) nie je dovolené mať zapnutý mobil a používať ho.

 

 Prosíme rodičov:

  • aby rešpektovali denný režim v ŠKD
  • svojim skorším príchodom nerušili výchovno-vzdelávaciu činnosť,
  • škola bude uzatvorená v časeod 13,45 hod do 15,30 hod.
  • rodičia čakajú svoje dieťa vo vestibule školy,

                 aby nerušili činnosť detí a prácu vychovávateliek

 

 

POPLATKY ŠKD

 

V šk. roku 2019/2020 bude poplatok za pobyt žiaka v ŠKD 10 €.

Poplatok za ŠKD sa  znižuje o 50% - na 5 € :

  - na každého ďalšieho súrodenca , ktorý je žiakom ŠKD

  - pre žiaka  v hmotnej núdzi ,

ak jeho zákonný zástupca o to písomne požiada

 a doloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Zákonný zástupca uhrádza tento poplatok do 9. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 Telefónne číslo:775 3026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria