Menu

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí rodičia.

Dovoľte mi privítať Vás na prvom plenárnom rodičovskom združení v tomto školskom roku na našej Základnej škole. .

Stretávame sa tu , aby sme zhodnotili uplynulé obdobie a navrhli ďalšie formy spolupráce, ktoré podporia snahu školy o čo najkvalitnejšie vzdelávanie i oddychové aktivity.

 

Dnešné plenárne rodičovské združenie sa bude riadiť týmto programom:

 1. Správa o činnosti a hospodárení Rady rodičov v školskom roku 2015/2016

 2. Voľba zástupcov rodičov do Rady rodičov

 3. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy

   

Ďalej program pokračuje podľa Vašej vzájomnej dohody s triednymi učiteľmi.

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ RODIČOVSKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

 

Dovoľte mi , aby som v krátkosti zhodnotil činnosť Rady Rodičov v školskom roku 2015/2016.

Pred rokom na celoškolskom stretnutí Rodičovského združenia boli za jednotlivé triedy zvolení dôverníci- členovia Rady rodičov.

Rada rodičov sa v tomto školskom roku zišla 4 krát :

Schválila za predsedu Ing. Cerulu , podpredsedu p. Gajdoša, hospodára p. Kučalovú,.

Odsúhlasila použitie finančných príspevkov na školský rok 2015/2016,

Rada rodičov schválila p.Engelovú ako náhradníčku do Rady školy za odchádzajúceho p. Sninského.

Požiadala vedenie školy a správcu webovej stránky o doplnenie záložky ZRPŠ, kde budu uverejňované správy zo zasadnutia rady rodičov a tiež aj schválené príspevky .

Rada iniciovala výmenu dverí ako aj vymaľovanie tried z rozpočtu školy.

 

V minulom školskom roku bol príspevok na dieťa vo výške 10,0 Eur,a na každé ďalšie 6,0 Eur. V spolupráci s triednymi učiteľmi boli vyzbierané príspevky rodičov na činnosť rodičovského združenia od 286 žiakov vo výške 2610 Eur, pričom 26 žiakov príspevky nezaplatilo. Príspevky neuhradili hlavne rodičia rómskych deti.

 

 

Rada rodičov predložila vedeniu školy odsúhlasený rozpočet, v ktorom navrhla prispieť na tieto akcie, a príspevok bol vo výške:

 • príspevok na Mikuláša 520,20

 • príspevok na Kudlovský jarmok 150

 • príspevok na plavecký výcvik 88,00

 • príspevok na karneval ŠKD , l 70,63

 • príspevok na zošity pre žiakov 1.ročníka 165,00

 • príspevok na organizáciu plesu pre 2 stupeň 150,00

 • príspevok na Šaliansky Maťko, Bibliotéku, Deň vedy, Deň ľudovej rozprávky, 193,33

 • príspevok na odmeny pre reprezentantov školy a cestovné 130,00

 • príspevok na MDD a Pasovanie prvákov 444,08

 • príspevok na oslavu víťazstva v rebríčku škôl 111,54

 • príspevok na Šmolkovia v akcii 53,48

 • príspevok na knihy do školskej knižnice 210,59

 • príspevok na banner plagát a zápis budúcich prvákov 40,58

 

celkovo sa vyzbieralo 2610,00 E

použilo sa 2327,43 E

zostatok + 282,57 E

 

zostatok z predchádzajúcich rokov je 6223,68

 

Celkovo má Rada rodičov k dispozícií 6505,65 eur

 

Dnes môžeme konštatovať, že sa všetky akcie podarilo uskutočniť a vysloviť spokojnosť, že príspevky rodičov boli využité pre radosť a poučenie našich detí a zároveň poďakovať učiteľom a vychovávateľom za uskutočnenie týchto akcii.

Aj v tomto školskom roku chceme z vyzbieraných finančných prostriedkov prispieť finančne a materiálne na zveľadenie vyučovania na tejto škole. Zároveň žiadam učiteľov, aby svoje žiadosti o príspevky dávali včas.

 

Pre školský rok 2016/2017 navrhne Rada rodičov príspevok do fondu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v polovici októbra a cez triednych učiteľov Vám oznámi čiastku , ktorou je potrebné prispieť.

Výber príspevku bude v 2 termínoch a to : do 30.11.2016 a do 28.02.2017, tak ako to bolo po minulé roky, prosím realizovať výber cez triednych učiteľov.

 

Vážení rodičia, budete dnes voliť triednych dôverníkov do rady rodičov, prosím aby ste to nebrali ako formálnu vec, zúčastňovali sa stretnutí Rady rodičov , prenášali na Radu rodičov pripomienky a podnety zo svojich tried. Len tak môžme vedeniu školy pomôcť v lepšom vzdelávaní našich detí.

 

 

Ďakujem za pozornosť

 

Ing. Peter Cerula

predseda Rady rodičov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11
 • 057 775 2027

Fotogaléria