Menu

Moderné vzdelávanie Informácie o projekte Ciele projektu Aktivity projektu Dotazník Fotoalbum

Moderne a zaujímavo

Moderné vzdelávanie

                                                               

Moderné vzdelávanie na ZŠ Kudlovská 11 Humenné

 

Názov projektu:

 

"MODERNE A ZAUJÍMAVO“

INOVÁCIA ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO PROGRAMU NA  ZŠ SNP 1  A    ZŠ KUDLOVSKÁ 11 V PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOCH

 

           ZŠ Kudlovská aZŠ SNP 1 v Humennom získala za podpory mesta Humenné nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ (ESF) vo výške 134 021,71 EUR (4 037 538,04 SKK) vďaka schválenému projektu „Moderne a zaujímavo (inovácia školského vzdelávacieho programu na ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská v prírodovedných predmetoch)“, kód projektu 26110130198 v rámci Operačného programu Vzdelávanie, kde poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (RO) prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie.

            Podporený projekt „Moderne a zaujímavo (inovácia školského vzdelávacieho programu na ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská v prírodovedných predmetoch)“ je pre našu základnú školu jedinečnou výzvou, prostredníctvom ktorej ZŠ Kudlovská 11 Humenné inovuje svoj školský vzdelávací program, získa množstvo moderných didaktických pomôcok(mikroskopy, demonštračné modely, horniny, mobilné laboratóriá, prenosné meteorologické stanice, knižné encyklopédie, pracovné listy pre žiakov, metodické listy pre pedagógov, videozáznamy, matematické, fyzikálne pomôcky – rôzne sady telies, meracie prístroje, demonštračné pomôcky, multimediálne edukačné DVD a CD nosiče, semafory, prenosné dopravné značenia, situačné tabule, magnetické a nástenné tabule a mnohé iné didaktické najmodernejšie prístroje a pomôcky v celkovej hodnote po 64 854 EUR pre obe školy) vybaví novú učebňu nootebookmi a trendovými informačno-komunikačnými technológiamis kompletným ozvučením učebne (v celkovej hodnote po 25 070 EUR pre obe školy) čím sa práca žiakov i pedagógov zefektívni a uskutočnené zmeny nasmerujú našu prácu k modernej edukácii.    

     Zefektívnenie edukačného procesu v prírodovedných predmetoch na ZŠ Kudlovská 11 a ZŠ SNP 1 prostredníctvom inovácie školského vzdelávacieho programu, didaktických pomôcok a zvýšenia adaptability cieľových skupín pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti naplnia strategický cieľ schváleného projektu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11
  • 057 775 2027

Fotogaléria