Menu

Prenájom nebytových priestorov


 

 

O Z N A M

 

Základná škola Kudlovská 11, Humenné

vypisuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov

 

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať  na :

 • ZŠ Kudlovská 11, Humenné, sekretariát školy,  tel. 057/775 20 27, 775 55 66, www.zskudhe.edupage.org
 • internetovej stránke mesta www.humenne.sk  v  sekcii podnikateľ  (Verejné obchodné súťaže)
 • úradnej tabuli mesta
 • vo videotexte Humenskej televízie

 

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať  na:

 • ZŠ Kudlovská 11, Humenné,  tel. 057/775 55 66
 • internetovej stránke mesta www.humenne.sk  v  sekcii podnikateľ  (Verejné obchodné súťaže)
 • internetovej stránke školy www.zskudhe.edupage.org

 

 

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa  10. 10. 2016  o 15.30 hod.

 

           

 

RNDr. Anna Kissová, v.r.

poverená riadením školy

 

 

N Á V R H

Zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov

uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

 

medzi zmluvnými stranami:

 

 

Prenajímateľ:  Základná škola, Kudlovská 11, Humenné

                           Zastúp.: RNDr. Anna Kissová, poverená riadením školy

                           Kudlovská 11, 066 01 Humenné

                           Bankové spojenie: Tatra banka Humenné a.s.

                           IBAN: SK2811000000002627066520                                                    

 

 

(ďalej len prenajímateľ)

 

 

Nájomca:

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

 

 

(ďalej len nájomca)

 

 

I.

Predmet a účel nájmu

 

 1. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. území Humenné, obecHumenné, okres Humenné, zapísanej v prospech prenajímateľa na liste vlastníctva č. 8188vydaným Katastrálnym úradom v Prešove, Správou katastra Humenné ako budova, súp. č. 218, postavenej na pozemku parc. č. 285/1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory...........................................................................................................................miestnosť ..............................., o celkovej výmere ..............., nachádzajúcej sa na ..... nadzemnom podlaží vo vyššie popísanej budove (ďalej len „predmet nájmu“)

 

Žiadateľ vyplní    údaje vyplývajúce z podmienok obchodnej verejnej súťaže, t.z. meno/názov,  adresu/sídlo uchádzača, jeho identifikačné  údaje, ( ak nemá pridelené IČO, uvedie rodné číslo), uviesť priestor a účel nájmu, ponúkanú cenu za m2/rok, návrh nájomnej zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.

 

 

 1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu uvedený v bode 1.1 využívať na tento účel: ...................................................................................................................

 

 

 1. Ak sú súčasťou nebytových priestorov prenajímané technické zariadenia, ich popis je v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

 

II.

Čas nájmu

 

Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke školy. Protokol o prevzatí predmetu nájmu tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

 

 

III.

Výška a splatnosť nájomného

a spôsob jeho platenia

 

3.1. Výška nájomného  bola  stanovená  dohodou za jeden meter  štvorcový  ročne a to: ..............€. Zálohové úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a prenajímaných technických zariadení sú stanovené podľa príslušných cenových predpisov a podliehajú ročnému zúčtovaniu.

 

3.2. Výška úhrad sa určuje takto:

       a/ Ročná úhrada za nájom:                                             €

 

       b/ Ročná zálohová úhrada za služby:                             €

         (ÚK: /ústredné kúrenie/, TÚK: /teplá úžit. voda/, TV: /SV pre ohrev TÚV/, SV: /studená   voda/, DV: /dažďová voda/, Elektrická energia, Smetie, Upratovanie a i.  ) - záloha                                                                                                                            

           Ročné úhrady spolu:                                                  €

 

           Mesačný predpis úhrad:                                             €

 

3.3. Splatnosť úhrad nájomného:

Mesačnú úhradu vykoná nájomca do 5. dňa príslušného mesiaca, pričom prvá splátka bude uhradená nájomcom v deň podpísania zmluvy.

 

3.4. Zároveň sa nájomca zaväzuje, že na účet prenajímateľa uvedený v tejto zmluve uhradí  prvú splátku vo výške trojmesačného nájomného + služieb spojených s užívaním najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy, ďalšie splátky budú mesačné.  Neuhradenie prvej splátky v dohodnutom termíne bude považované za dôvod pre odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa. Prvú splátku môže prenajímateľ použiť len na úhradu dlžného nájomného, škody spôsobenej na predmete nájme nájomcom a na zabezpečenie ďalších svojich oprávnených nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.

 

3.5. Spôsob platenia úhrad:

Nájomca vykoná úhradu na príjmový účet prenajímateľa IBAN: SK28 1100 0000 0026 2706 6520 vedeného v Tatrabanke Humenné a.s., VS č. nájomnej zmluvy.

3.6. Pri omeškaní úhrady nájomného má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka a Nariadenia Vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenie Občianskeho zákonníka.

 

3.7. Neuhradenie viac než dvoch mesačných splátok je pre prenajímateľa dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy.

 

3.8. Nájomné za nebytové priestory bude upravené každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení ŠÚ SR, ale maximálne do výšky 5%.

 

IV.

Skončenie nájmu

 

 1. Prenajímateľ i nájomca sú oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu.

 

 1. Výpovedná lehota je jeden mesiac pre obidve zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

 

 1. V prípade, ak nájomca nedodrží podmienky stanovené v č. III. bode 3.4 zmluvy, má

      prenajímateľ právo okamžite od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastanú momentom    doručenia písomného oznámenia nájomcovi, že prenajímateľ od zmluvy odstupuje.

 

Nájom podľa tejto zmluvy môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán.

 

 

 

V.

Ostatné osobitné dojednania

 

5.1.  Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa riadia ustanoveniami § 5 a 6 zákona

č. 116/90 Zb. Akékoľvek opravy účelovej povahy a drobné opravy /§5 – 8 Nariadenia vlády SR č. 87/1995/ vo vnútri nebytových priestorov uvedených v čl. I ako aj revízie, údržbu a opravy /okrem GO/ zaistí nájomca na svoje náklady. Ostatné opravy spoločných priestorov a udržiavanie podstaty  budovy a spoločných zariadení zaisťuje a hradí prenajímateľ.

 

5.2. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá v prenajatých priestoroch resp.  v spoločných priestoroch a na podstate budovy spôsobí svojou činnosťou buď on sám, alebo tí, ktorí plnili jeho príkazy. Poistenie svojho majetku nachádzajúceho sa v prenajatých priestoroch si nájomca vykoná sám na svoje vlastné náklady.

 

5.3.  Stavebné  úpravy  nebytových  priestorov,  ktoré  podliehajú ohláseniu v  zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov môže nájomca vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Nájomca môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou predmetu nájmu len vtedy, ak mu bol udelený predchádzajúci písomný súhlas a prenajímateľ sa v tomto súhlase zaviazal uhradiť tieto náklady.

 

5.4. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory prenajímateľovi v stave, v akom ich prevzal, s prevedením základného hygienického náteru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a zmeny vykonané na základe písomného súhlasu prenajímateľa

 

5.5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých priestorov do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť.

 

5.6. Pokiaľ táto zmluva nestanoví ináč, platia pre nájomný pomer príslušné  ustanovenia   zákona č. 116/1990 Zb., Občianskeho zákonníka, domového poriadku a platných cenových predpisov.

 

5.7. Zmeny týkajúce sa tejto nájomnej zmluvy sa môžu vykonať len písomnými dodatkami k zmluve o nájme.

 

5.8. Nájomca sa zaväzuje, že v nebytových priestoroch v zmysle zákona č. 314/2001 Zb. o   ochrane pred požiarmi a zákona č. 124/2006 Z. z. NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci si bude zabezpečovať požiarnu ochranu a BOZP na vlastné náklady. Prenajímateľ si vyžaduje právo vstupu do prenajatých priestorov za účelom kontroly dodržiavania hore uvedených predpisov.

 

5.9. Nájomca týmto dáva súhlas na to, aby  jeho osobné  údaje uvedené v  zmluve boli spracúvané prenajímateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a použité na účely plnenia záväzkov prenajímateľa podľa zmluvy, ako aj na účely vymáhania nesplnených záväzkov nájomcu podľa zmluvy a aby boli za týmto účelom poskytnuté tretím osobám. Súhlas sa dáva na dobu do úplného zániku záväzku nájomcu z nájomných vzťahov založených zmluvou.

 

5.10.Táto zmluva  je vyhotovená v  4 vyhotoveniach, z  ktorých obdržia: 2 vyhotovenia nájomca, 1 vyhotovenie prenajímateľ a 1 vyhotovenie zriaďovateľ.

 

 1. Zmluvné stany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.

 

 

 

V Humennom, dňa ....................                                   V Humennom, dňa ....................

 

...................................                                                                                   ..............................

    Prenajímateľ                                                                                      Nájomca

   

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11
 • 057 775 2027

Fotogaléria