Menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítame, rozumieme, diskutujeme ČRD
Čítanie a písanie hrou CPH
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Fyzikálno-chemické praktiká
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s informáciami a komunikácia
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných a grafomotorických zručností RKA
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností RKG
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RSZ
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Seminár z matematiky
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Špecifická príprava ŠPP
Športová príprava SRL
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeutické a korektívne cvičenia TKC
Triednické aktivity TA
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2024.0.1450 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11
  • 057 775 2027

Fotogaléria