Navigácia

2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Správa o hospodárení

2014

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A PLNENÍ ROZPOČTU  ZŠ KUDLOVSKÁ   za rok 2014.

 

Základná charakteristika ZŠ - na ekonomické účely:

 

     Výmera vykurovacej plochy : 10.688 m3 - vrátane školského bytu, spojovacej chodby a telocvične.

     Od roku 2008 cez VST ZŠ nie je dodávané teplo iným odberateľom, takže cez VST  sú dodávané tepelné energie od spoločnosti HES, s.r.o. Humenné  - len pre potreby školy, školskej jedálne a školského bytu .

     Hlavným energetickým zdrojom na zabezpečenie celkovej prevádzky školy je elektrická  energia, dodávaná prostredníctvom spoločnosti MAGNA ENERGIA s.r.o., Nitrianska  18,  Piešťany. Plyn sa v základnej škole nepoužíva.

     Dodávka vody je  zabezpečovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice prostredníctvom vodovodného  potrubia, ktoré je v užívaní od vzniku školy (1977). Toto potrubie je bez  rozsiahlejších opráv, či rekonštrukcie,  preto spôsobuje aj  pomerne časté  poruchy a straty vody.

     V rozpočtovom kalendárnom roku 2014  základnú školu  navštevovalo cca 330 žiakov, zaradených do  17 tried.

     Na škole je 13 odborných učební, veľká a  malá  telocvičňa, knižnica,  relax centrum, ktoré môžu využívať nielen žiaci a zamestnanci našej školy, ale aj cudzí nájomníci a návštevníci školy.

     ZŠ  v roku 2014 pokračovala v týchto projektoch:

- Comenius – školské partnerstvá –  trvá do 31. 07. 2015.

- Zelená škola – v rámci tohto projektu sme po 2. roku realizácie získali titul „Zelená škola“

- Správaj sa normálne – projekt realizovaný Policajným zborom SR.

- NUCEM – zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.

     Na šk. rok 2014/2015 boli podané tri nové projekty a všetky boli aj schválené. Jedná sa o tieto projekty:

  • Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy,
  • AMV – aktivizujúce metódy vo výchove
  • PRINED – projekt inkluzívnej edukácie

    

Vyučovanie cudzích jazykov na škole je nasledovné:

- anglický jazyk : 318 žiakov z toho 107 žiakov na 1. stupni a 211 žiakov na 2. stupni,

- nemecký jazyk: 71 žiakov na 2. stupni,

- ruský jazyk: 94 žiakov na 2. stupni.

     ZŠ prenajíma priestory telocviční  a garáží. Aj týmto  prenájmom si zabezpečuje vlastné príjmy.

     Súčasťou školy je aj Školský klub detí s počtom troch  oddelení, ktorý v roku 2014 v priemere navštevovalo 92 žiakov. 

     Stravovanie žiakov a zamestnancov  je zabezpečované prostredníctvom vlastnej školskej jedálne, ktorá poskytovala  stravovanie pre cca  361 stravníkov.

     Výchovno – vzdelávací proces a ostatnú prevádzku školy zabezpečovalo:

-  pedagogických zamestnancov – učiteľov /vrát. katech./                   27

-  pedagogických zamestnancov – vychovávateľov                                3

-  správnych zamestnancov                                                                        8

-  správnych zamestnancov ŠJ /vrátane vedúcej/                                   5

- zamestnanci v rámci projektu PRINED                                                 6

- asistenti učiteľa                                                                                         3

Celkom -  zamestnancov :                                                                       52          

     Oproti  predchádzajúcemu školskému roku na  škole došlo k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov  z  dôvodu nižšieho  počtu  žiakov.

     Nízky počet  žiakov, najmä v triedach ročníkov  1.- 4.,v porovnaní s koeficientom pri prideľovaní finančných prostriedkov na  žiaka, vytváral  napätie vo financovaní  ZŠ počas celého účtovného obdobia.           

 

P R Í J M Y:

      Za rok 2014 predstavovali celkové vlastné príjmy ZŠ čiastku   33 923 Eur, o ktoré ZŠ mohla  upraviť čerpanie rozpočtu v jeho  výdavkovej časti , oproti dotácii určenej zriaďovateľom -  a to  na originálne, ale  aj na prenesené kompetencie.

 

Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2014 v EUR:

Druh  príjmu                                                                                     Skutoč.

-  z prenajatých budov, objektov                                                           3 528

- z predaja tovarov a služieb ZŠ + ŠJ                                                   1 907

- za – školné  ŠKD                                                                                6 097

- tuzemské bežné transféry                                                                 17 936

- úroky  z P/BÚ + dobropisy                                                                  2 327

- z náhrad poistného plnenia – úraz žiačky                                          1 978      

- dary - granty                                                                                           150

                                   Spolu:                                                                  33 923 EUR

 

     Z prehľadu plnenia vlastných  príjmov za rok 2014 je zrejme, že tieto nám  v značnej miere pomohli  preklenúť počiatočné obavy riaditeľstva školy o vážnom nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie celkového financovania školy.

      

Prehľad o čerpaní  výdavkov  k 31.12.2014:

 

            Prehľad o čerpaní výdavkov   za  rok 2014  poskytujú príslušné účtovné zostavy o plnení rozpočtu, ktoré od ÚJ požaduje zriaďovateľ, mestské zastupiteľstvo a určuje zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve - v znení neskorších predpisov.

Všetky  požadované účtovné zostavy ÚJ odovzdala príslušným subjektom.

Stručný prehľad o plnení  výdajovej časti rozpočtu .

 

VÝDAVKY – NÁKLADY    - čerpanie: - k 31.12.2014

C e l k o m:                                                                                  641 735 EUR

Z toho:  - vlastné príjmy                                                                  33 923 EUR  

             - dotácia  od zriaďovateľa a zo ŠR                                  607 812 EUR

               /spolu na prenesené a originál.kompetencie/

 

PREHĽAD O ČERPANÍ VÝDAVAVKOV  PODĽA KOMPETENCII:

Prenesené kompetencie – Z Š:

         

     Prenesené kompetencie predstavujú výdavky a potreby základnej školy a sú financované z rozpočtu MŠ SR, ktoré ZŠ dostáva formou dotácií, prostredníctvom zriaďovateľa.

     Celkové výdavky  ZŠ predstavovali  celkom  čiastku  560 267 EUR.

     Okrem platov zamestnancov , odvodov do poisťovní a všetkých ostatných výdavkov na tovary a služby, zahrňujú aj výdavky za vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výdavky určené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a niektoré ďalšie, účelovo viazané výdavky, na ktoré boli ZŠ poukázané  finančné prostriedky, nad pôvodný schválený rozpočet ( projekt PRINED a asistenti učiteľa).

      Podstatná časť týchto finančných prostriedkov bola vyčerpaná na mzdy a odvody pre  zamestnancov školy, na  energie, vodu a ostatné režijné náklady školy. 

Podľa jednotlivých  kategórií bolo čerpanie výdavkov  na prenesené kompetencie nasledovné:       

61 – hrubé mzdy zamestnancov ZŠ/vrátane vz.pouk./       341 555  EUR

62 -  odvody poisťovniam                                                   119 794  EUR

63 -  tovary a služby spolu                                                   83 231  EUR

         Z toho:

631 - Cestovné náhrady- sl.cesty zamestnanci                       197 EUR

632 -  Energie, vodné-stočné, poštové služby                    50 402 EUR

633 -  Inter.vybav., materiál.náklady, UP a ost.mat.           10 597 EUR

635 - Údržba- budova,stroje, prístroje,UP                             8 298 EUR

637 - Školenia, všeob.služby,poplatky TB a NÚP

          Strava zamestnanci, tvorba SF, atd.                         13 737 EUR    

64 -  transféry jednotlivcom                                                 13 287 EUR

        / odstupné, odchodné,cestovné-žiaci, ND/

713 – kapitály                                                                        2 400 EUR 

      V roku 2014 boli našej  UJ poskytnuté  finančné prostriedky na  kapitálové výdavky – nákup podlahového čističa pre účely ZŠ.

 

Originálne kompetencie – ŠKD:

     Na výdavky ŠKD sme v roku 2014 použili celkom  32 764 Eur – z dotácie od zriaďovateľa a vlastných príjmov. 

     Pedagogickí  zamestnanci ŠKD v roku 2014 boli zamestnaní na krátené  pracovné úväzky z 27 hodín/týždeň (100%) na 24 hodín/týždeň (88,89%)

     V ŠKD  boli podľa jednotlivých kategórií čerpané finančné prostriedky nasledovne:

61 - na  mzdy a platy zamestnancov                                              23 019  EUR

62 - na odvody poisťovniam a NÚP                                                  8 045  EUR

63 - na ostatné výdavky a služby                                                      1 700  EUR

        Z toho:

632 - Energie, vodné,stočné                                                                777 EUR

633 – Všeobecný materiál,UP                                                              217 EUR

637 – Strava zam,prídel do SF                                                             706 EUR

 

     Celá prevádzka ŠKD bola financovaná z vlastných príjmov. Z vlastných príjmov boli financované aj mzdy vo výške 222 EUR a odvody vo výške 78EUR.

 

Originálne kompetencie – Školská  jedáleň:

 

      Okrem žiakov a zamestnancov ZŠ Kudlovská sa v ŠJ stravujú žiaci a zamestnanci ZŠ internátna ( od  01. 09. 2014), cudzí stravníci - jedná sa o zamestnancov základnej umeleckej školy a bývalých zamestnancov ZŠ a stravníci na Senior kartu. V roku 2014 sa v ŠJ vydalo celkom 47 519 obedov. Z tohto počtu bolo pre žiakov ZŠ Kudlovská  vydaných 36 633 obedov  (cca 77% z celkového počtu vydaných obedov) a pre žiakov ZŠ internátna 2 215 obedov (cca 5% z celkového počtu vydaných obedov). Z celkového počtu žiakov oboch škôl sa v školskej jedálni stravuje cca 70% žiakov . ŠJ aj v roku 2014 bola zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko, ktoré realizuje vo vlastnej réžií..

     V ŠJ boli celkové  výdavky za rok 2014 vo výške 47 725 EUR.

Podľa jednotlivých účtovných položiek bolo financovanie a čerpanie nasledovné:

61 – mzdy a platy zamestnancov                                                  25 128 EUR

62 – odvody poisťovniam a NÚP                                                     8 956 EUR

63 -  ostatné tovary a služby                                                          12 841 EUR

         Z toho:

631_ Cestovné náhrady                                                                       12 EUR

632 – Energie,vodné,stočné,poštové služby                                   4 229 EUR

633-  Všeob.mat.prac.odevy,nehmot.majetok                                 4 987 EUR

635-  Údržba a opravy                                                                        603 EUR

637-  Všeob.služby,strava,SF,poplatky TB                                      3 010 EUR

64 -  odchodné a nemoc. dávky                                                         800  EUR

 

     Prevádzka ŠJ bola v roku 2014 financovaná z vlastných príjmov. Z vlastných príjmov boli financované aj mzdy zamestnancov vo výške 1 176 EUR a odvody vo výške 589 EUR.

      Na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ÚJ použila 979 EUR. Tieto učebné pomôcky boli zakúpené na 2-krát ročne (dotácia z úradu práce prostredníctvom zriaďovateľa).

 

Záverečné zdôvodnenie

     V roku 2014 hospodárila ZŠ Kudlovská  s celkovou sumou  641 735 EUR. Rozpočtované vlastné príjmy prekročila o 15 423 EUR .   

     V priebehu roka sme nenakupovali a nezabezpečovali takmer žiadne tovary a služby, okrem základných a najnutnejších nákladov na energie, režijné výdavky a najnutnejšiu prevádzku školy.    

      Vyššie výdavky sme mali až v priebehu mesiaca december 2014, kedy zriaďovateľ rozpustil zadržiavanú finančnú rezervu  na  prenesené kompetencie a dosiahli sme vlastné príjmy vyššie ako boli rozpočtované ( o 15 423 EUR).

     Týmto rozhodnutím zriaďovateľa  a zvýšenými vlastnými príjmami oproti rozpočtovaným sa nám podarilo  opraviť podlahu v telocvični a v  jednej triede.

Zakúpili sme učebné pomôcky – vizualizer  v hodnote 398,40,  DHM – jedálenský set v počte 24ks, skrinku na tablety do počítačovej učebne, kosačku, dvojdrez do kuchynky, vypaľovaciu  pec na keramiku.

     V mene žiakov našej školy vyjadrujeme zriaďovateľovi poďakovanie.

     Do roku 2014  prešla  ÚJ  so záväzkami v celkovej výške  630,48 €. Jedná sa o tieto neuhradené faktúry:

- faktúra  za T–com služby vo výške 50,76 EUR za obdobie 12/2014.

- vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2014k vo výške 563,16 EUR od MAGNA

  ENERGIA a. s., Piešťany. 

- virtuálna knižnica poplatok za 12/2014 vo výške 16,56 EUR

     Neuhradené záväzky sú krátkodobé, ktoré  ZŠ uhradila v januári 2015. 

     Na  účtoch  pohľadávok  eviduje  ZŠ k 31.12.2014 pohľadávky vo výške 2 251,41. Jedná sa o tieto pohľadávky:

       -   voči poisťovni Kooperatíva, a.s. za úraz žiačky školy vo výške  1 379,85 €, táto pohľadávka bude v priebehu roka 2015 odpísaná  

       - voči p. Ľubici Hrehorovej – prenájom bufetu za rok 2012 vo výške 871,56 EUR -  na túto pohľadávku sa voči dlžníkovi začalo v 09/2014 exekučné konanie.

     V závere chceme poznamenať, že aj napriek ťažkému ekonomickému obdobiu  v celej spoločnosti a stále sa znižujúcemu počtu žiakov sa nám podarilo v rozpočtovom roku 2014 zabezpečiť všetky dôležité potreby školy.

       Zodpovedne sme  sa snažili plniť aj ostatné úlohy na ekonomickom úseku, pri plnení rozpočtu a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov v priebehu celého roka 2014.

Poznámka:  Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov  a dodávateľov  tovarov a služieb poskytujú zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sú uverejňované v priebehu účtovného obdobia – na webovej stránke školy.                                    

 

                                                                                                      Schválila:

Humenné, 10. 02. 2015                                                       RNDr. Anna  Kissová

                                                                                             riaditeľka školy

 

 

 

 

Vyhotovila : Mgr. Gabriela Majerníková

                    hospodárka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria