Navigácia

2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Správa o hospodárení

2013

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A PLNENI ROZPOČTU  ZŠ KUDLOVSKÁ   za rok

rok  2013.

Základná charakteristika ZŠ - na ekonomické účely:

 

     Výmera vykurovacej plochy : 10.688 m3 - vrátane školského bytu, spojova-

cej chodby a telocvične.

     Od roku 2008 cez VST ZŠ nie je dodávané teplo iným odberateľom, takže

cez VST  sú dodávané tepelné energie od spoločnosti HES, s.r.o. Humenné  - len pre potreby školy, školskej jedálne a školského bytu .

     Hlavným energetickým zdrojom na zabezpečenie celkovej prevádzky školy

je elektrická  energia, dodávaná prostredníctvom spoločnosti MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810 Piešťany. Plyn sa v základnej škole nepoužíva.

     Dodávka vody je naďalej zabezpečovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice prostredníctvom vodovodného  potrubia, ktoré je v užívaní od vzniku školy (1977). Toto potrubie je bez  rozsiahlejších opráv, či rekonštrukcie,  preto spôsobuje aj  pomerne časté  poruchy.

     V rozpočtovom kalendárnom roku 2013 základnú školu  navštevovalo cca  347 žiakov, zaradených do  17 tried.

     Na škole je 13 odborných učební, veľká a  malá  telocvičňa, knižnica,  relax centrum, ktoré môžu využívať nielen žiaci a zamestnanci našej školy, ale aj cudzí nájomníci a návštevníci školy.

     ZŠ sa v roku 2013 zapojila do týchto projektov:

- Comenius – školské partnerstvá – finančné prostriedky na tento projekt boli

  schválené   a projekt sa začal realizovať od 01. 08. 2013 – trvá do 31. 07. 2015.

- Zelená škola – projekt prebieha už druhý školský rok.

- Naša čistá Geostudnička – Vodná akadémia

- Správaj sa normálne – projekt realizovaný Policajným zborom SR.

- Moderné vzdelávanie – projekt  Ústavu informácií a prognóz školstva.

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím

   elektronického testovania - NUCEM  

     Vyučovanie cudzích jazykov na škole je nasledovné:

- anglický jazyk : 337 žiakov z toho 113 žiakov na 1. stupni a 224 žiakov na 2. stupni,

- nemecký jazyk: 74 žiakov na 2. stupni,

- ruský jazyk: 107 žiakov na 2. stupni.

- 2 -

     ZŠ prenajíma priestory telocviční  a garáží. Aj týmto  prenájmom si zabezpečuje vlastné príjmy.

     Súčasťou školy je aj Školský klub detí s počtom troch  oddelení, ktorý v roku 2013 v priemere navštevovalo  96 žiakov. 

     Stravovanie žiakov a zamestnancov  je zabezpečované prostredníctvom vlastnej školskej jedálne, ktorá poskytovala  stravovanie pre cca  250 stravníkov.

     Výchovno – vzdelávací proces a ostatnú prevádzku školy zabezpečovalo:

-  pedagogických zamestnancov – učiteľov /vrát. katech./                   26

-  pedagogických zamestnancov – vychovávateľov                               3

-  správnych zamestnancov                                                                    8

-  správnych zamestnancov ŠJ /vrátane vedúcej/                                  5

                        Celkom -  zamestnancov :                                     42

     Oproti  predchádzajúcemu školskému roku na  škole došlo k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov  z  dôvodu nižšieho  počtu  žiakov.

     Nízky počet  žiakov, najmä v triedach ročníkov  1.- 4.,v porovnaní s koeficientom pri prideľovaní finančných prostriedkov na  žiaka, vytváral  napätie vo financovaní  ZŠ počas celého účtovného obdobia.           

 

P R I J M Y:

      Za rok 2013 predstavovali celkové vlastné príjmy ZŠ čiastku   30 965 Eur,

o ktoré ZŠ mohla  upraviť čerpanie rozpočtu v jeho  výdavkovej časti , oproti dotácii určenej zriaďovateľom -  a to  na originálne, ale  aj na prenesené kompetencie.

 

Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2013 v EUR:

Druh  príjmu                                                                                     Skutoč.

-  z prenajatých budov, objektov                                                           3 421

- z predaja tovarov a služieb ZŠ + ŠJ                                                   1 359

- za – školné  ŠKD                                                                                5 671

- za stravné – zamestnanci                                                                 12 149

- úroky  z P/BÚ + dobropisy                                                                  7 619      

- dary - granty                                                                                           746

                                   Spolu:                                                                  30 965 EUR

 

- 3 -

     Z prehľadu plnenia vlastných  príjmov za rok 2013 je zrejme, že tieto nám  v značnej miere pomohli  preklenúť počiatočné obavy riaditeľstva školy o vážnom nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie celkového financovania školy.

      

Prehľad o čerpaní  výdavkov  k 31.12.2013:

 

            Prehľad o čerpaní výdavkov   za  rok 2013  poskytujú príslušné účtovné zostavy o plnení rozpočtu, ktoré od ÚJ požaduje zriaďovateľ, mestské zastupiteľstvo a určuje zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve - v znení neskorších predpisov.

Všetky  požadované účtovné zostavy ÚJ odovzdala príslušným subjektom.

Stručný prehľad o plnení  výdajovej časti rozpočtu .

 

VÝDAVKY – NÁKLADY    - čerpanie: - k 31.12.2013

C e l k o m:                                                                                  613 962 EUR

Z toho:  - vlastné príjmy                                                                  30 965 EUR  

             - dotácia  od zriaďovateľa a zo ŠR                                  582 997 EUR

               /spolu na prenesené a originál.kompetencie/

 

PREHĽAD O ČERPANÍ VÝDAVAVKOV  PODĽA KOMPETENCII:

Prenesené kompetencie – Z Š:

         

     Prenesené kompetencie predstavujú výdavky a potreby základnej školy a sú financované z rozpočtu MŠ SR, ktoré ZŠ dostáva formou dotácií, prostredníctvom zriaďovateľa.

     Celkové výdavky  ZŠ predstavovali  celkom  čiastku  535 450 EUR.

Okrem platov zamestnancov , odvodov do poisťovní a všetkých ostatných výdavkov na tovary a služby, zahrňujú aj výdavky za vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výdavky určené pre deti zo sociálne

znevýhodneného prostredia a niektoré ďalšie, účelovo viazané výdavky, na ktoré boli ZŠ poukázané  finančné prostriedky, nad pôvodný schválený rozpočet.

      Podstatná časť týchto finančných prostriedkov bola vyčerpaná na mzdy a odvody za zamestnancov školy, na  energie, vodu a ostatné režijné náklady školy. 

 

- 4 -

Podľa jednotlivých  kategórií bolo čerpanie výdavkov  na prenesené kompetencie nasledovné:       

61 – hrubé mzdy zamestnancov ZŠ/vrátane vz.pouk./       309 815  EUR

62 -  odvody poisťovniam                                                    109 300  EUR

63 -  tovary a služby spolu                                                   106 575 EUR

         Z toho:

631 - Cestovné náhrady- sl.cesty zamestnanci                            75 EUR

632 -  Energie, vodné-stočné, poštové služby                       72 751 EUR

633 -  Inter.vybav., materiál.náklady, UP a ost.mat.                8 654 EUR

635 - Údržba- budova,stroje, prístroje,UP                             10 755 EUR

637 - Školenia, všeob.služby,poplatky TB a NÚP

          Strava zamestnanci, tvorba SF, atd.                           14 340 EUR    

64 -  transféry jednotlivcom                                                      9 760 EUR

        / odstupné, odchodné,cestovné-žiaci, ND/

      V roku 2013 neboli našej  UJ poskytnuté žiadne finančné prostriedky na  kapitálové výdavky.

 

Originálne kompetencie – ŠKD:

 

     Na výdavky ŠKD sme v roku 2013 použili celkom  31 034 Eur – z dotácie od zriaďovateľa.  Padagogickým  zamestnancom boli od 01. 04. 2013 krátené pracovné úväzky z 27 hodín/týždeň (100%) na 24 hodín/týždeň (88,89%)

     V ŠKD  boli podľa jednotlivých kategórií čerpané finančné prostriedky nasledovne:

61 - na  mzdy a platy zamestnancov                                              21 945  EUR

62 - na odvody poisťovniam a NÚP                                                  7 709  EUR

63 - na ostatné výdavky a služby                                                      1 380  EUR

         Z toho:

632 - Energie, vodné,stočné                                                                237 EUR

633 – Všeobecný materiál,UP                                                              553 EUR

637 – Strava zam,prídel do SF                                                             590 EUR

 

Originálne kompetencie – Školská  jedáleň:

 

- 5 -

 

      Okrem žiakov a zamestnancov ZŠ sa v ŠJ stravujú aj cudzí stravníci , jedná sa o zamestnancov základnej umeleckej školy a bývalých zamestnancov ZŠ. V roku 2013 sa v ŠJ vydalo celkom 46 357 obedov. Z tohto počtu bolo pre žiakov školy vydaných 39 623 obedov. Z celkového počtu žiakov sa v školskej jedálni stravuje cca 40% žiakov. ŠJ aj v roku 2013 bola zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko, ktoré realizuje vo vlastnej réžií..

     V ŠJ boli celkové  výdavky za rok 2013 vo výške 46 515 EUR.

Podľa jednotlivých účtovných položiek bolo financovanie a čerpanie nasledovné:

61 – mzdy a platy zamestnancov                                                  26 297 EUR

62 – odvody poisťovniam a NÚP                                                     9 224 EUR

63 -  ostatné tovary a služby                                                          10 815 EUR

         Z toho:

631_ Cestovné náhrady                                                                       13 EUR

632 – Energie,vodné,stočné,poštové služby                                   5 491 EUR

633-  Všeob.mat.prac.odevy,nehmot.majetok                                 2 269 EUR

635-  Údržba a opravy                                                                        238 EUR

637-  Všeob.služby,strava,SF,poplatky TB                                      2 804 EUR

64 -  odchodné a nemoc. dávky                                                         179  EUR

Podrobnejšie čerpanie podľa položiek v zostave čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2013.

 

Záverečné zdôvodnenie

     V roku 2013 hospodárila ZŠ Kudlovská  s celkovou sumou  613 962 EUR čo je v porovnaní s rokom 2012 (619 692 EUR) o 5 730 EUR menej aj napriek prekročeniu rozpočtovaných vlastných príjmov o 11 465 EUR.  Dôvodom bol pokles počtu žiakov.    

     V priebehu roka sme nenakupovali a nezabezpečovali takmer žiadne tovary a služby, okrem základných a najnutnejších nákladov na energie, režijné výdavky a najnutnejšiu prevádzku školy.     

      Vyššie výdavky sme mali až v priebehu mesiaca december 2013, kedy zriaďovateľ rozpustil zadržiavanú finančnú rezervu  na  prenesené kompetencie a dosiahli sme vlastné príjmy vyššie ako boli rozpočtované ( o 11 465 EUR).

     Týmto rozhodnutím zriaďovateľa  a zvýšenými vlastnými príjmami oproti rozpočtovaným sa nám podarilo vymaľovať priestory školy, opraviť podlahu v jednej

- 6 -

triede a  jednej chodbe, zakúpili sme DHM – elektrický sporák pre ŠJ, detské ihrisko pre ŠKD, nadpultové ohrievače vody 2 ks, vysávače 2ks, rádiomagnetofóny 2 ks, farebnú laserovú tlačiareň a multifunkčné zariadenie a v rámci povinného zmluvného plnenia sme prostredníctvom firmy Balkar, s. r.o. kancelársky nábytok v hodnote 1 079 EUR.

 

     V mene žiakov našej školy vyjadrujeme zriaďovateľovi poďakovanie.

     Do roku 2013  prešla  ÚJ  so záväzkami v celkovej výške  1 168,60 €. Jedná sa o tieto neuhradené faktúry:

- faktúra  za T – Com služby vo výške 74,16 EUR za obdobie 12/2014.

- vyúčtovanie elektrickej energie – nedoplatok vo výške 1 094,44 EUR od MAGNA E.A, s. r.o. Piešťany.   Neuhradené záväzky sú krátkodobé, ktoré   ZŠ uhradila v januári 2014. 

     Na  účtoch  pohľadávok  eviduje  ZŠ k 31.12.2013 tieto  pohľadávky:

       -   voči poisťovni Kooperatíva, a.s. za úraz žiačky školy vo výške  1 379,85,- €,  

       - voči p. Ľubici Hrehorovej – prenájom bufetu za rok 2012 vo výške 871,56 EUR.

     V závere chceme poznamenať, že aj napriek ťažkému ekonomickému obdobiu  v celej spoločnosti,  znižovaniu  miestnych daní, trvajúcej hospodárskej kríze, ale  aj nižšiemu  počtu žiakov sa nám podarilo v rozpočtovom roku 2013 zabezpečiť všetky dôležité potreby školy.

        Zodpovedne sme  sa snažili plniť aj ostatné úlohy na ekonomickom úseku, pri plnení rozpočtu a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov v priebehu celého roka 2013.

Poznámka:  Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov   a dodávateľov  

                     tovarov a služieb poskytujú zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sú 

                     uverejňované v priebehu účtovného obdobia – na webovej stránke  

                     školy.

                                    

                                                                                             Schválila:

                                                                                             RNDr. Anna  Kissová

                                                                                             riaditeľka školy

Vyhotovila : Mgr. Gabriela Majerníková

                    hospodárka školy

 

Humenné, 24. 02. 2014

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria