Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Správa Rady rodičov - 2017/2018

  Správa  Rodičovskej  rady  2018/2019
              

 Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí rodičia.
   Dovoľte mi  privítať Vás na prvom plenárnom rodičovskom združení v tomto školskom roku na našej Základnej škole. .
   Stretávame sa tu , aby sme zhodnotili uplynulé obdobie a navrhli ďalšie formy spolupráce, ktoré podporia snahu školy o čo najkvalitnejšie vzdelávanie i oddychové aktivity.

Dnešné plenárne rodičovské združenie sa bude riadiť týmto programom:
Správa o činnosti a hospodárení Rady rodičov v školskom roku 2018/2019
Príhovor  riaditeľky školy  

  Ďalej program pokračuje podľa Vašej vzájomnej dohody s triednymi učiteľmi.
  Zvolení triedny dôverníci sa stretnú  v zborovni školy  


SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ  RODIČOVSKEJ RADY V ŠKOLSKOM
                                          ROKU 2018/2019

Pred rokom na celoškolskom stretnutí Rodičovského združenia boli za jednotlivé triedy zvolení  dôverníci- členovia Rady rodičov.
 Rada rodičov sa v tomto školskom roku zišla 4 krát  .

Schválila za  predsedu Ing. Cerulu Petra,
 podpredsedu Mgr. Behún Peter
 a za pokladníka Ing. Rečlovú Bibiánu.

    
V spolupráci s triednymi učiteľmi boli vyzbierané príspevky  do rodičovského fondu na činnosť rodičovského združenia od  254   žiakov vo výške 2352    Eur, pričom 40  žiakov príspevky nezaplatilo.
 Detí, ktorých rodičia neuhradili príspevok, nebolí odmenení pri akciách ako je Deň detí, či Mikuláš a pod.

  Bol schválený finančný príspevok na školský rok 2018/2019 a to 10 Eur  a 6 Eur za každé ďalšie dieťa.
   
 
Na svojich zasadnutiach odsúhlasila Rada rodičov použiť finančné prostriedky na tieto akcie
 s finančným krytím::  
príspevok na Mikuláša                                      400,                              využité   401,87
príspevok na Kudlovský jarmok                       150                                              146,95
príspevok na  plavecký výcvik                          150                                               90
prispevok na Timravina studnička                      30                                                  0
príspevok na zošity pre žiakov 1.ročníka           225                                            224,20
príspevok na organizáciu plesu pre 2 stupeň      150                                            151,21
príspevok na Zimný tábor                                   100                                            103,89
príspevok na MDD                                              400                                            391,85
príspevok  na Ani hodina naznam                       100                                             85,00
príspevok na Šmolko  olympiáda                          35                                             35,00
príspevok na Deň školských knižníc + Olym.SJ   70                                             65,,09
príspevok na Korčuliarsky výcvik                       150                                            150,00
 príspevok  na odmeny žiakom na konci roka     250                                            250,00
príspevok na Letný jazykový tábor                       50                                              50,00
príspevok na Zápis do 1.ročníka                          100                                              84,15           
                                                                                   

                               
                                                                                                                            
  celkovo sa vyzbieralo  2352,00 E
  použilo sa                     2229,21 E
  zostatok                          122,79 E

  zostatok z predchádzajúcich rokov bol  3639,03
 celkovo ma Rada rodičov k dispozícií  3761,82 eur


 na školský rok 2019/2020 odsúhlasila ponechať príspevok do rodičovského fondu ako bol predchádzajúci rok , teda 10 e za žiaka , v prípade viacerých súrodencov  6 e za každé  ďalšie dieťa

Výber príspevku  bude v 2 termínoch a to : do 30.11.2019a do 28.02.2020 tak ako to bolo po minulé roky, prosím realizovať  výber cez triednych učiteľov.


Môžme konštatovať, že príspevky rodičov boli využité pre radosť a poučenie našich detí ,a zároveň  poďakovať učiteľom a vychovávateľom za uskutočnenie týchto akcii.
Aj v tomto školskom roku chceme z vyzbieraných finančných prostriedkov prispieť finančne a materiálne na zveľadenie vyučovania na tejto škole.

 Vážení rodičia budete dnes voliť triednych  dôverníkov   do rady rodičov, prosím aby ste to  nebrali  ako formálnu vec, zúčastňovali sa stretnutí Rady rodičov ,  prenášali na Radu rodičov  pripomienky a podnety zo svojich tried. Len tak môžme vedeniu školy pomôcť v lepšom vzdelávaní našich detí.


  Ďakujem za pozornosť

                                                                                      Ing. Peter Cerula
                                                                                predseda Rady rodičov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria