Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017

 

Zápis zo stretnutia Rady rodičov z 16.02.2017

 

Dňa 16.02.2017 za účasti 12 zástupcov tried Rada rodičov prejednala :

 

Požiadavky učiteľského zboru a odsúhlasila tieto príspevky:

plavecký výcvik /1. a 2. stupeň/         150 eur - ak sa jedná o príspevok na autobus

MDD                                            400 eur - len pre žiakov, ktorí uhradili príspevok

Deň vedy a techniky                         50 eur

Kudlovský ples                               150 eur - bolo schválené ešte v 1 polroku

Country bal                                   100 eur

Projekt Zelená škola                       50 eur - podmienené úpravou ohraničenia plochy a celoročnej starostlivosti

Hviezdoslavov Kubín                        30 eur

Bibliotéka literárna + výtvarná         30 eur

Deň ľudovej rozprávky                    50 eur

Zápis do 1. ročníka                         50 eur                                                                                                       Deň otvorených dverí                     100 eur                                                                                                  Knihy do knižnice                           300 eur - po prečerpaní predložiť žiadosť o ďalší príspevok aj s vyčíslením požadovanej sumy

Rada rodičov prejednala náležitosti pri akcii Deň otvorených dverí a stanovila dátum na 05.04.2017 - garantom je p. Ing. Rajňáková- Tekeľová CFC.

Rada rodičov sa zaoberala myšlienkou vytvoriť Občianské združenie rodičov pri Kudlovskej škole za účelom získania 2% z daní.

Navrhuje prehodnotiť funkciu odstavnej plochy a dopravného ihriska na parkovisko s začlenením prvkov dopravnej výchovy a vybudovaním chodníka. Navrhuje osloviť architekta o vypracovanie štúdie.

Žiada vedenie školy o odstránenie ľadu na ploche pred školou.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 1.júnový týždeň.

Ing. Cerula Peter

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria