Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017

Zápis z rady rodičov konanej dňa 07.06.2017

 

 

Rada rodičov na svojom zasadnutí dňa 07.06.2017 za účasti 13 zástupcov tried prejednala a schválila :

 

 

Výdavky v školskom roku 2016 / 2017 na tieto akcie

 

Medzinárodný deň školských knižníc    94,81

Mikuláš                                                     350,05

Šmolko olympiáda (ŠKD)                       33,14

Šaliansky Maťko                                       30,50

Karneval                                                     80

Kudlovský jarmok                                     48,05

Kudlovský ples                                        150

Knižničný fond                                         300

Veľkonočné vajce                                     15,71

Zelená škola                                             25,77

Hviezdoslavov Kubín                                29,72

Zápis do 1. ročníka                                  13,93

Plavecký kurz                                          150

Knihy do školskej knižnice                  170

Deň otvorených dverí -škôlky             134,36

Zošity pre prvákov                                  76

Bibliotéka                                                 30

MDD                                                        360,28

Country bal                                            100

Spolu                                                     2192,32            k                   06.06.2017

 

vyzbierané               2314

zostatok                     121,68

 

 

Zostatok bude ešte upravený o odmeny pre žiakov na konci školského roka .

 

 

Rada rodičov sa zhodla a pre rok 2017-2018 odsúhlasila príspevok 10 eur na žiaka, v prípade viacerých súrodencov na každé ďalšie dieťa 6 eur.

 

 

 

Stanovisko Rodičovskej rady pri ZŠ Kudlovská 11 Humenné k ukončeniu funkčného obdobia riaditeľky školy:

 

RNDr. A. Kissová, ktorá bola zriaďovateľom poverená riadením ZŠ Kudlovská, oznámila zriaďovateľovi, Rade školy a Rodičovskej rade ukončenie termínu poverenia k 08. 07. 2017 a súčasne prejavila názor, že zo zdravotných dôvodov nemá záujem pokračovať vo vedení školy. 

 

Rodičovská rada poveruje svojich členov, ktorí sú zástupcami rodičov v RŠ iniciovať zvolanie zasadnutia RŠ.

Rodičovská rada poveruje svojich zástupcov v RŠ aby na zasadnutí RŠ vyjadrili obavu rodičov o zabezpečenie riadneho chodu školy a prostredníctvom RŠ žiadali zriaďovateľa o vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria