Navigácia

Správa Rady rodičov - 2015/2016 Zoznam triednych dôverníkov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 3.11. a 22.11.2016 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 16.02.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.06.2017 Správa Rady rodičov - 2016/2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 04.10.2017 Zoznam triednych dôverníkov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 23.11.2017 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 07.02.2018 Správa Rady rodičov - 2017/2018 Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov - 03.10.2019

ZRPŠ

Správa Rady rodičov - 2016/2017

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí rodičia!

Dovoľte mi privítať Vás na prvom plenárnom rodičovskom združení v tomto školskom roku na našej Základnej škole. .

Stretávame sa tu, aby sme zhodnotili uplynulé obdobie a navrhli ďalšie formy spolupráce, ktoré podporia snahu školy o čo najkvalitnejšie vzdelávanie i oddychové aktivity.

 

Dnešné plenárne rodičovské združenie sa bude riadiť týmto programom:

 1. Správa o činnosti a hospodárení Rady rodičov v školskom roku 2016/2017

 2. Príhovor poverenej riaditeľky školy

 3. Diskusia

 4. Záver

   

Ďalej program pokračuje podľa Vašej vzájomnej dohody s triednymi učiteľmi.

Zvolení triedni dôverníci sa stretnú v zborovni školy

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ RODIČOVSKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

 

Pred rokom na celo školskom stretnutí Rodičovského združenia boli za jednotlivé triedy zvolení dôverníci- členovia Rady rodičov.

Rada rodičov sa v tomto školskom roku zišla 4 krát . Schválila za predsedu Ing. Cerulu Petra, podpredsedu Mgr. Engelovú Alenu a za pokladníka Ing. Rečlovú Bibiánu.

Na svojich zasadnutiach prejednala : finančných príspevkov na školský rok 2015/2016 a to 10 e a 6 za každé ďalšie dieťa

žiadala prehodnotiť umiestnenie kamier a kamerového systému, aby snímal nepretržite

navrhla vedeniu školy aby na mestskú akciu vyslala skupinu žiakov s programom reprezentujúcim školu

navrhla vedeniu školy zlepšiť propagáciu školy v médiach a na sociálnych sieťach

zaoberala sa myšlienkou vytvoriť Občianske združenie rodičov pri Kudlovskej škole, ktoré by sa zaregistrovalo za účelom získania 2% z daní

navrhla prehodnotiť funkciu odstavnej a parkovacej plochy a dopravného ihriska, kde by boli začlenené prvky dopravnej výchovy

prí snehovej kalamite žiadala rada rodičov vedenie školy o rýchlejšie odpratanie snehu pred vchodom do školy , najmä zľadovatenú časť

po oznámení RNDr. Anny Kissovej o ukončení funkcie riaditeľky školy, poverila svojich zástupcov v Rade školy iniciovať zvolanie zasadnutia Rady školy, so žiadosťou aby zriaďovateľ v čo najkratšom čase vypísal výberove konanie na post riaditeľa školy , alebo aby poveril vedením školy kompetentnú osobu.

 

 

na školský rok 2017/2017 odsúhlasila ponechať príspevok do rodičovského fondu ako bol predchádzajúci rok , teda 10 e za žiaka , v prípade viacerých súrodencov 6 e za každé ďalšie dieťa

 

 

V spolupráci s triednymi učiteľmi boli vyzbierané príspevky do rodičovského fondu na činnosť rodičovského združenia od 255 žiakov vo výške 2314 Eur, pričom 33 žiakov príspevky nezaplatilo.

Detí, ktorých rodičia neuhradili príspevok, nebolí odmenení pri akciách ako je Deň detí, či Mikuláš a pod.

 

 

 

Na svojich zasadnutiach odsúhlasila Rada rodičov použiť finančné prostriedky na tieto akcie a s finančným krytím::

 • príspevok na Mikuláša 500, využité 350,05

 • príspevok na Kudlovský jarmok 150 48,05

 • príspevok na plavecký výcvik 150 150

 • príspevok na karneval ŠKD , 80 80

 • príspevok na zošity pre žiakov 1.ročníka 100 76

 • príspevok na organizáciu plesu pre 2 stupeň 150 150

 • príspevok na Šaliansky Maťko, Bibliotéku,, 60 60

 • príspevok na odmeny pre reprezentantov školy 150, 119,9

 • príspevok na MDD 400 360,28

 • príspevok na Medzinárodný deň knižníc 100 94,81

 • príspevok na Šmolko olympiáda 35 33,14

 • príspevok na knihy do školskej knižnice 470 470

 • príspevok na Country bal 100 100

 • príspevok na DoD a zápis do 1. ročníka 180 148,29

 • príspevok na výzdobu Veľkonočné vajce 30 15,71

 • príspevok na projekt Zelená škola 50 25,77

 • príspevok na Hviezdoslavov Kubín 30 29,72

 • príspevok na Deň vedy a techniky 50 0

 • príspevok na Deň ľudovej rozprávky 50 0

 •  

 

 

 

celkovo sa vyzbieralo 2314,00 E

použilo sa 2312,22 E

zostatok + 1,78 E

 

zostatok z predchádzajúcich rokov je 6505,65

 

celkovo ma Rada rodičov k dispozícií 6507,43 eur

 

Dnes môžeme konštatovať, že sa všetky akcie podarilo uskutočniť a vysloviť spokojnosť, že príspevky rodičov boli využité pre radosť a poučenie našich detí ,a zároveň poďakovať učiteľom a vychovávateľom za uskutočnenie týchto akcii.

Aj v tomto školskom roku chceme z vyzbieraných finančných prostriedkov prispieť finančne a materiálne na zveľadenie vyučovania na tejto škole. Zároveň žiadam učiteľov aby svoje žiadosti o príspevky dávali včas.

 

Výber príspevku bude v 2 termínoch a to : do 30.11.2017 a do 28.02.2018, tak ako to bolo po minulé roky, prosím realizovať výber cez triednych učiteľov.

 

 

Vážení rodičia budete dnes voliť triednych dôverníkov do rady rodičov, prosím aby ste to nebrali ako formálnu vec, zúčastňovali sa stretnutí Rady rodičov , prenášali na Radu rodičov pripomienky a podnety zo svojich tried. Len tak môžme vedeniu školy pomôcť v lepšom vzdelávaní našich detí.

 

 

Ďakujem za pozornosť

 

Ing. Peter Cerula

predseda Rady rodičov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria