Navigácia

Moderné vzdelávanie Informácie o projekte Ciele projektu Aktivity projektu Dotazník Fotoalbum

Moderne a zaujímavo

Aktivity projektu

Aktivity projektu

 

1.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch

 

        V rámci danej aktivity sa uskutočnia tieto činnosti:

 

 • zhodnotenie aktuálneho školského vzdelávacieho programu na ZŠ Kudlovská 11 Humenné (analýza a návrh pripravovaných inovovaných zmien)
 • premena inováciou školského vzdelávacieho programu pre primárny a sekundárny stupeň v prírodovedných predmetoch (prioritne 1. (2.) ročník primárneho a 5. (6.) ročník sekundárneho vzdelávania)
 • informovanie pedagogických zamestnancov o pripravovaných zmenách v rámci inovácie školského vzdelávacieho programu
 • zapojenie pedagogických zamestnancov do inovácie jednotlivých prírodovedných predmetov (prioritne: prírodoveda, environmentálna výchova, matematika, fyzika a informatická výchova)
 • špecifikácie požiadaviek zo strany pedagógov v nadväznosti na navrhované zmeny v školskom vzdelávacom programe pri tvorbe didaktických pomôcok, učebných osnov a učebných materiálov
 • následné sledovanie inovácie školského vzdelávacieho programu (vyhodnotenie dosiahnutých čiastkových výsledkov, zhodnotenie silných a slabých stránok, odstránenie vzniknutých nedostatkov)
 • vyhodnotenie inovácie školského vzdelávacieho programu (po roku jeho implementácie)
 • príprava a tvorba materiálov potrebných pre budúcu inováciu školského vzdelávacieho programu v nadväznosti na uplatnenie v ostatných ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelávania
 • sledovanie implementácie školského vzdelávacieho programu a jeho prepojenosti a nadväznosti na štátny vzdelávací program a reformu vzdelávania.

Táto aktivita bezprostredne súvisí s realizáciou ostatných aktivít v rámci projektu.

                          

2.1 Inovácia a tvorba didaktických pomôcok s využitím IKT v prírodovedných predmetoch

 

 

V rámci danej aktivity sa uskutočnia tieto činnosti:

 

 • vytvorenie pedagogicko-didaktických materiálov pedagogickými zamestnancami škôl, (metodík, prezentačných listov, pracovných materiálov k využitiu moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok vo vyučovaní jednotlivých predmetov školského vzdelávacieho programu)
 • materiálne zabezpečenie pedagogicko-didaktických materiálov z externých zdrojov (výber a obstaranie)
 • následné overenie zabezpečených didaktických materiálov v edukačnom procese z pedagogicko-didaktického hľadiska
 • dopĺňanie priebežných poznatkov a skúseností z predchádzajúcej aplikácie pedagogických materiálov

Táto aktivita bezprostredne súvisí s realizáciou ostatných aktivít v rámci projektu.

 

 

3.1 Odborné školenia a kurzy na zvýšenie kľúčových kompetencií a kvalifikačnej spôsobilosti pedagógov

 

          V rámci danej aktivity sa uskutočnia tieto školenia a kurzy s obsahovým zameraním:

 

 • reforma vzdelávania v SR, východiská, obsah a závery reformy
 • dôležitosť inovácie školského vzdelávacieho programu školy
 • práca s IKT, zvýšenie počítačovej gramotnosti zamestnancov
 • možnosti aktívneho využívania IKT v edukačnom procese
 • možnosti internetu a elektronickej komunikácie v procese vyučovania   a pre školské projekty
 • práca s modernou didaktickou technikou, tvorba didaktických pomôcok v elektronickej podobe
 • projektové vyučovanie, inovatívne formy vzdelávania
 • využívanie inovovaných didaktických pomôcok v edukačnom procese, prioritne prírodovedné predmety (predmetové a medzipredmetové vzťahy) a v oblasti projektových aktivít
 • využitie e-learningovej formy vzdelávania

 

      OvládanieIKTa ich aktívne využívanie je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré sa vyžadujú na trhu práce.  Nielen jednoduché ovládanie práce s počítačom, ale začlenenieIKTdo samotného procesu vzdelávania, povedie k osvojeniu si takých zručností, ktoré sa využívajú v každodennej praxi a v procese celoživotného vzdelávania. Realizácia odborných školení a kurzov prinesie pre zamestnancov zdokonalenie komunikačných, projektových, IT zručností a väčšiu efektivitu práce.

 

 

 

4.1 Aplikácia inovatívnych foriem edukácie so zavedením prierezových tém školského vzdelávacieho programu

 

V rámci danej aktivity sa uskutoční:

 

 • integrácia prierezových tém (dopravná výchova, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, osobný a sociálny rozvoj) ako súčasť školského vzdelávacieho programu do edukácie na ZŠ Kudlovská 11 Humenné, ako aktivizujúca inovatívna forma vzdelávania
 • inovácia učebných plánov v prírodovedných predmetoch a ich širšie doplnenie o prierezové témy
 • zosúladenie učiva s prierezovými témami jednotlivých dotknutých predmetov a organizovanie pedagógov pri ich aplikácii
 • výber a obstaranie vhodných didaktických pomôcok a zariadení, IKT pri aplikovaní moderných foriem edukácie
 • tvorba pedagogicko-didaktických materiálov
 • zhodnotenie úspešnosti zavedenia prierezových tém a aktivizujúcich foriem vyučovania

 

 

 

Konštruktívnou realizáciou projektu na ZŠ Kudlovská 11 podporíme moderný edukačný program, zavedieme inovatívne metódy do pedagogickej praxe s dôrazom na materiálno technické zabezpečenie základnej školy a stimulujeme záujem žiakov o nové typy vzdelávacích aktivít.

K trvalej udržateľnosti výsledkov projektu napomôžu i nové pomôcky, ktoré implementujú primeranú zmenu kvantity na kvalitu, teda kvalitatívny posun.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
  Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 • 057 775 2027

Fotogaléria