Navigácia

História školy Profil školy

O škole

História školy

1.septembra 1977-ZŠ na Kudlovskej ul. v Humennom začína písať svoju históriu. Tento deň sa radí  k najslávnostnejším v jej živote. Množstvo pozvaných hostí,741 žiakov a 38-členný učiteľský kolektív sa zúčastňuje na odovzdávaní novostavby ZŠ.
Prvým riaditeľom nového zariadenia sa stáva Mgr. Ján Michalco, zástupcom riaditeľa pre ročníky 6.-9. je Mgr. Ivan Sivák a pre 1.-5. ročník je zástupcom Mgr. Ján Adamov.
Pod ich vedením sa organizuje plnohodnotný výchovno-vzdelávací proces v 24 triedach. Všetci vstúpili v tej dobe do moderných priestorov. Škola mala od začiatku k dispozícii kabinety, špeciálne učebne a esteticky upravené interiéry. V snahe reagovať na požiadavky doby bola vďaka iniciatíve zainteresovaných učiteľov vybudovaná aj odborná učebňa výpočtovej techniky. Žiaci tak začali získavať základy informatiky  a práce s počítačom.
ZŠ sa hlásila k netradičným formám vých.- vzdel. procesu, keď kolektív pedagógov na ročníkoch 1.-4. začal organizovať vyučovanie v 21-dňových turnusoch v areáli Školy v prírode v Rokytove pri Humennom.
V progresívnom novátorskom trende pokračovali vyučujúce 1. stupňa aj pri zmene hodnotenia a klasifikácie žiakov . Učiteľky Mgr.  O. Rosičová, Mgr. M. Tokošová,

Mgr. D .Kažimírová a Mgr.  E. Komanová ako prvé v okrese zavádzajú do praxe alternatívne hodnotenie slovom.
Pravidelná a systematická práca učiteľov sa každoročne odzrkadľovala vo výborných výsledkoch, ktoré žiaci dosahovali v rôznych súťažiach a olympiádach predovšetkým matematických, fyzikálnych, vo vlastnej tvorbe a recitácii, v športových súťažiach.
Vedenie školy vytváralo podmienky pre kvalitnú prácu so žiakmi najmä prostredníctvom krúžkovej činnosti. Pestrú paletu záujmových aktivít ponúkali krúžky:
zdravotnícky, volejbalový, literárno  - dramatický, bábkarsky, strelecký, spevácko-tanečný, stolnotenisový, prírodovedný, turistický a krúžok športovej gymnastiky.
       
Významným prelomovým dátumom v živote školy je 22.január 1990,keďsa po„nežnej revolúcii“ uskutočnili voľby riaditeľa školy, stáva sa ním Mgr. Michal Bičko. Za svojich zástupcov si z kandidátky vybral Mgr. Zlaticu Kužmíkovú a Mgr. Jozefa Siváka.
Zo spoločných besied za okrúhlym stolom, ktoré zorganizovalo nové vedenie školy, vzišlo množstvo podnetných návrhov a tie sa postupne začali uplatňovať v reálnom živote školy.
Ďalší významný medzník histórie školy je 24. jún 2004, keď zodpovednú úlohu riaditeľky preberá RNDr. Anna Kissová . Spolu s ňou vstupujú do vedenia Mgr. Mária Tokošová a Mgr. Mikuláš Babej. Školský rok 2004/2005 tak otvára cestu školy novému smerovaniu a napredovaniu.

Školský rok 2009/2010 je ďalším medzníkom, keď vo vedení  školy pokračuje RNDr. Anna Kissová a spolu s ňou vstupujú do vedenia Mgr. Mária Tokošová a Mgr. Mária Ročkaiová.

Významným medzníkom je 2.september 2017, kedy školský rok 2017/2018 otvorila riaditeľka školy Mgr. Škerlíková Paulína spolu so svojou zástupkyňou Mgr. Salokovou Ľudmilou.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria