Navigácia

História školy Profil školy

O škole

Profil školy

  Základná škola sa nachádza v krásnom prostredí Parku mieru v blízkosti kaštieľa. V tomto roku oslávime 32. výročie svojho založenia. Za celý čas dosahuje výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, popredné umiestnenia v prírodovedných súťažiach nie len v rámci okresu či kraja, ale i na celoslovenskej úrovni. Za týmito rezultátmi nezaostávajú ani humanitné predmety. V celoslovenskom hodnotení žiakov 9. ročníka MONITOR 9 pravidelne dosahuje v predmetoch matematika a slovenský jazyk výsledky presahujúce celoslovenský priemer.

V ostatných rokoch sa škola výrazne otvára verejnosti. Vyučujúci venujú veľkú pozornosť aj mimoškolským aktivitám, často sa prezentujú na verejnosti formou akadémií, kultúrnych programov, vydávaním školského časopisu Kudlovské všeličo.

ZŠ už dlho spolupracuje s 3 materskými školami v meste, s pracovníkmi ktorých si vymieňa skúsenosti. V tomto školskom roku ide o spoluprácu pod názvom V kráľovstve počítačov, kde škôlkari získavajú prvé informácie o počítačoch a prvé praktické skúsenosti.

Veľmi úspešná a plodná je aj spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Humennom, v súčinnosti s ktorou sú na škole rozbehnuté viaceré zaujímavé projekty: “Kým nie je príliš neskoro“- pre   7. ročník,“ Učíme sa hrou“- pre žiakov IV.A triedy a „Zdravý životný štýl- rozvoj kreativity“- projekt určený pre žiakov intelektovo nadaných. Škola je ústretová a dáva zelenú progresívnym, moderným výchovno-vzdelávacím postupom, ktoré  pomáhajú zefektívniť vyučovanie. Ich najväčší prínos pre žiakov spočíva v tom, že napomáhajú odstraňovať u žiakov stres zo školy, vytvárajú predpoklady pre budovanie humánnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi a v neposlednom rade prebúdzajú trvalý záujem o učenie a potrebu učiť sa.

Medzi tieto postupy patrí už 5. školský rok Canisterapia, ktorá sa realizuje v triedach na 1. stupni ZŠ.

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školy je ŠKD, kde  žiaci v 6 oddeleniach trávia pri atraktívnych činnostiach čas v popoludňajších hodinách.

Žiaci 1. a 2.-ého stupňa majú možnosť navštevovať nepovinné predmety cudzích jazykov, cvičenia z jazyka slovenského a matematiky. Škola venuje zvýšenú pozornosť informačno-komunikačným technológiám. Tento proces je realizovaný v 3 odborných učebniach výpočtovej techniky, v ktorých žiaci pracujú v rámci vyučovania, v povinne voliteľných predmetoch i v krúžkovej činnosti.

V záujmovej činnosti škola poskytuje pestrú paletu výberu rôznych krúžkov, nezabúda sa ani na športové a pohybové aktivity žiakov.

 Celková profilácia a ciele školy

  Hlavné úlohy:      

A/        Rozvíjať enviromentálnu výchovu,  vzťah k prírode

   B/        Vychovávať žiakov v duchu humanizmu

   C/        V práci uplatňovať Listinu ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa

  D/        Zvyšovať pocit bezpečnosti u žiakov, podporovať osobnostný a sociálny   

              rozvoj (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok, sebareflexia)

  E/        Posilňovať zdravý životný štýl

   F/         Podporovať záujem o čítanie u žiakov a zdokonaľovať čitateľskú  

               gramotnosť

   G/        Rozvíjať multikultúrnu výchovu, rešpektovať a poznávať kultúry iných  

              národností

   H/        Do vyučovacích predmetov zapracovať výchovu k rodičovstvu

   I/          Do výchovného procesu zapracovať aj dopravnú výchovu

   J/         Naučiť deti tvoriť projekty a vytvoriť prezentačné zručnosti

    

Od 1. 7. 2002 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch  vystupujeme vo vlastnom mene a máme zodpovednosť vyplývajúcu z týchto  vzťahov. 

 

V školskom roku 2008/09 budeme na škole plne uplatňovať zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon).

 Výchovu a vzdelávanie s účinnosťou od 1. septembra 2008 v 1. a 5. ročníku  budeme uskutočňovať podľa výchovno-vzdelávacích programov: štátneho, v ktorom sa vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania a podľa školského, ktorý je základným dokumentom školy. Školským vzdelávacím programom chceme posilniť autonómiu školy a vytvoriť priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa špecifického zamerania školy.

Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého budeme uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí.

 

 1.  Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

 2.  Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa budeme priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu budeme zabezpečovať ich aktívnu ochranu. Hneď v zárodku budeme riešiť prvé príznaky záškoláctva, problémového správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.

 3.   Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole. V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa budeme eliminovať problémy segregácie rómskych detí a žiakov, budeme vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie.

 4.   Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom. V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014 budeme využívať manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam KOMPAS, edukačný materiál ku kampani Každý iní – všetci rovní. Osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu ľudských práv budeme rozvíjať podľa „Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre základné a stredné školy.“

 5.   Budeme predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne. V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám sa sústredíme na preventívne opatrenia a zrealizujeme ich ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho programu.

 6.   Sústavne a cieľavedome  sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy. V zmysle Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2008 – 2011 sa zameriame na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. Budeme realizovať besedy, workshopy a iné aktivity so psychológom, lekárom a v spolupráci s RÚVZ.

 7.   V zmysle Národného programu podpory zdravia sa zapojíme do rozvojového projektu „Zdravie v školách“, budeme realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Ligou za duševné zdravie, Ligou proti rakovine a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 8.  Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

9. Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád  na úrovni školy, okresu, kraja, prípadne SR. Podľa legislatívnej úpravy sa zmenilo aj postavenie intelektovo nadaných žiakov článkom II zákona č. 5/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2005 a tým sa nám otvorili brány špeciálnej výchovy a vzdelávania, vrátane individuálneho postupu podľa výchovno - vzdelávacieho programu. V spolupráci s rodičmi a PPP budeme pokračovať v individuálnej integrácii talentovaných žiakov

10.   Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s PPP a individuálnym prístupom  zvyšovať ich vzdelanostnú úroveň. Vo výchovno-vzdelávacom procese aj v tomto školskom roku umožníme žiakom so špeciálnymi potrebami postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

11.   V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie dobrého duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekove rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.

12.  Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy. V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity budeme voľno-časové aktivity zameriavať na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity, vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy a využívať všetky dostupné športoviská v škole.

13.  V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality budeme robiť aktivity na elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality a na podporu morálneho a právneho vedomia.

14.  V čase príprav prechodu na euro budeme vo vyučovacom výchovno-vzdelávacom procese organizovať rôzne podujatia, súťaže, informačné besedy s témou eura.

15.  Budeme úzko spolupracovať s Radou školy, Rodičovskou radou, s Mestským úradom a s ostatnými organizáciami v meste pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie  celkovej  úrovne školy.


 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Kudlovská 11, Humenné
    Kudlovská 11, 066 01 Humenné
  • 057 775 2027

Fotogaléria